registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stavební úpravy památek v praxi

Variabilní symbol: 1522035
Datum konání: 26.4.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková
 • Grantový specialista, odborná lektorská činnost v oboru péče o kulturní dědictví, marketing a management památek.
 • 30 let praxe v péči o kulturní dědictví, koordinace stavebních obnov památek.
 • 2007 - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na kulturní dědictví při České zemědělské univerzitě v Praze - diplomovaný kurz

Přednášky v rámci archeologických konferenci: 

 • Archeologie a nový památkový zákon
 • Uplatnění a aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxe
 • Zákon o státní památkové péči a předpisy související ve vztahu ke zdravotně znevýhodněným

 

Akreditace u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

V rámci kurzu budou sděleny také informace o aktuálních zrojích financování památkové péče (nový nadační fond).

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majiteli kulturních památek praktické zkušenosti při obnově a stavebních úpravách památek. A to jak ve prospěch zdravotně znevýhodněných na příkladech dobré praxe, přiblížit úskalí některých stavebních úprav při aplikaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tak přiblížit možnosti více zdrojového financování obnovy památek, grantové kalendáře, spolupráce státní správy, majitelů památek a neziskových organizací při financování obnovy památek.  Cílem je přispět ke zkvalitnění praktického výkonu  veřejné správy na úseku památkové péče.

Program:

Úvod do problematiky

 • Památky pro každého, zákon 20/1987Sb o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a problematika stavebních úprav kulturních památek vstříc zdravotně znevýhodněným – základní pojmy, úvod do problematiky.

Možnosti více zdrojového financování obnovy památek v praxi

 • grantové programy, nadační fondy, ostatní zdroje,
 • možnosti kombinace příspěvků, grantové kalendáře,
 • spolupráce více subjektů  - obce a neziskové organizace při financování obnovy kulturního dědictví, veřejné sbírky v praxi

Úskalí obnovy památek - teorie a praxe

 • představy architektů, projektantů, pracovníků památkové péče, státní správy a majitelů při o opravách památek se mnohdy liší
 • čeho se vyvarovat, kde majiteli neustoupit

Praktické příklady obnovy kulturních památek

 • bezbariérové přístupy
 • porovnání přístupů památkové péče v České republice a na Slovensku při obnově kulturních památek

Diskuse, závěrečné shrnutí


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).