registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb.

ONLINE; Nový termín realizace, původní termín 18. 10. 2022.

Variabilní symbol: 1222064
Datum konání: 2.12.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Microsoft Teams
, on-line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
  • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
  • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
  • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Navržený program si klade za cíl systematicky vyložit právní úpravu regulující postup správních orgánů podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), ve spojení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Vymezuje proto postup správního orgánu od prvotního okamžiku (obdržení informace o možném spáchání přestupku) přes průběh přestupkového řízení až do pravomocného skončení věci.
Na praktických modelových příkladech kriticky analyzuje postup správního orgánu 1) ve fázi před zahájením řízení (např. jaké nástroje a podklady lze využít, co je potřeba v této fázi zjistit), 2) při zahajování řízení (např. způsoby zahájení – příkaz vs. oznámení o zahájení řízení, obsahové náležitosti oznámení o zahájení řízení, význam zahájení řízení ve vazbě na překážky řízení), 3) při vedení řízení (např. při nařizování a vedení ústního jednání, dokazování – opatřování fotodokumentace, provádění místního šetření apod., zabývá se vymezením účastníků řízení, otázkou zastupování, doručování), 4) při vydání rozhodnutí a to nejen při vydání rozhodnutí o vině (např. forma, náležitosti, co vše je třeba odůvodnit), 5) ve vazbě na odvolací řízení. Navržený kurz identifikuje nejčastější procesní chyby ve shora uvedených fází řešení přestupku (podezření z něj) a jejich možný vliv na správnost a zákonnost rozhodnutí či jiných úkonů v řízení o přestupcích. V této souvislosti rovněž analyzuje způsoby, jak se chyb vyvarovat, tzn., doporučuje správný postup, čímž se snaží zvýšit stupeň praktických dovedností účastníků v této oblasti. V dané fázi navržený kurz vychází zejména z metodických doporučení a z aktuální judikatury správních soudů.
 

Program:

1. Úvod do přestupkového práva

- vymezení právní úpravy přestupkového řízení v systému práva
- zásada speciality a subsidiarity
- vztah zákona č. 250/2016 Sb., k jiným právním předpisům – zejména
 

2. Právní úprava přestupkového práva obsažená v zákoně č. 250/2016 Sb.

- včetně dopadů v současnosti projednávané vládní novely č. 670, která byla Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložena 6. 12. 2019
- objektivní odpovědnost vs. zavinění (včetně problematiky prokazování zavinění)
 

3. Procesní aspekty rozhodování o přestupcích

- subjekty přestupkového řízení
- úkony správního orgánu před zahájením řízení
- úřední záznam o podaném vysvětlení, protokol o kontrole, předběžná informace, zajištění důkazů, součinnost s jinými orgány
- překážky v řízení, totožnost skutku, ne bis in idem
- zahájení řízení, včetně problematiky lhůt
- nakládání s podněty, návrhy vč. problematiky tzv. šikanózních návrhů – promlčecí lhůty vs. přechodná ustanovení
- vedení řízení – důraz na dokazování a vedení ústního jednání
- rozhodnutí
- příkaz na místě a příkazový blok
- odvolací řízení
 

4. Odpovědnost mladistvého za přestupek

- důraz na rozdíly oproti odpovědnosti osoby nikoliv mladistvé

5. Rozbor judikatury nad rámec judikatury zařazené do předchozích bloků, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).