registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)

Hodonín

Variabilní symbol: 4123219
Datum konání: 30.11.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25, 69501 Hodonín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava provedená v novém občanském zákoníku promítá do činnosti obecních úřadů a obcí, především výkladem k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku důležitým pro výkon samosprávy obcí - obecná a zvláštní část.

Program:

1. Úvod

 1. Rekodifikace soukromého práva v ČR v l. 2012-2013, základní právní předpisy přijaté v rámci rekodifikace soukromého práva s dopadem na obce (nový občanský zákoník, zákon o zvláštním řízení soudním, katastrální zákon a prováděcí vyhlášky).
 2. Rozdíly mezi právem veřejným a soukromým.
 3. Základní zásady občanského práva (výklad §§ 1-14 nového občanského zákoníku).
 4. Přechodná ustanovení a časová účinnost regulace obsažené v novém občanském zákoníku.
   

2. Výklad k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku důležitým pro výkon samosprávy obcí - obecná část

 1. Osoby (právní osobnost, svéprávnost, omezení svéprávnosti, opatrovnictví, veřejný opatrovník, osoby fyzické a právnické, obec jako veřejnoprávní korporace).
 2. Ochrana osobnosti člověka (zejm. ochrana podoby a soukromí člověka při výkonu samosprávy).
 3. Právní jednání, neplatnost jednání absolutní a relativní, jednání právně zdánlivé, relativní neúčinnost, možnost vzdát se práv, které v budoucnu vzniknou, předsmluvní odpovědnost a záměry a usnesení o nakládání majetkem obce.
 4. Promlčení a prekluze.
 5. Věci a jejich rozdělení s důrazem na nemovité věci – vztah ke kompetencím jednotlivých orgánů obce.
   

3. Výklad k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku důležitým pro výkon samosprávy obcí - zvláštní část

 1. Obnovení superficiální zásady - dopady do majetkové evidence a do konkrétního nakládání s majetkem obce (stavby jako součásti pozemků, stavby jako samostatné věci, stavba na cizím pozemku, povaha inženýrských sítí a komunikací jako samostatných věcí).
 2. Změny ve vedení katastru nemovitostí.
 3. Nové instituty využitelné při správě obce (výprosa, pacht, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby).
 4. Zákonná předkupní práva.
 5. Práva k věcem cizím (nehmotné nemovité věci, zejm. služebnosti, rozbor jednotlivých typů služebností s větším dopadem na obce – inženýrské sítě, služebnost stezky a cesty, veřejný statek.
 6. Dědické právo – změny s dopadem na obce (dědění nájmu bytu, dopad dědického řízení na právní vztahy, svěřenské nástupnictví jako komplikace uskutečnění transakcí).
 7. Závazkové vztahy:
 • pravidla uzavírání smluv
 • kupní smlouva
 • vedlejší ujednání při kupní smlouvě (předkupní právo, zákaz zcizení a zatížení, výhrada zpětného prodeje
 • směna
 • smlouva o dílo
 • nájem bytu a NP – změny v novém občanském zákoníku
 • pacht

     8.  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy.
     9.  Bezdůvodné obohacení.
 

4. Dotazy, shrnutí, závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).