registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Variabilní symbol: 1222080
Datum konání: 9.9.2022
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Markéta Vaculová, MBA
 • Mgr. Markéta Vaculová, MBA je OSVČ, supervizorka, koučka, facilitátorka, odborná konzultantka. Původní profesí je sociální pracovnice + psychoterapeutická sestra. Lektorské zkušenosti má od roku 2002.
 • Cílem její lektorské činnosti je užitek pro posluchače. Do výuky vkládá prvky dobré praxe, dynamicky vyvažuje teorii a praktickou část, zapojuje posluchače a současně se přizpůsobeje jejich kognitivním schopnostem. Průžně reaguje na potřeby účastníků kurzu.
 • Sleduje trendy v oboru, vzdělává se, zdokonaluje své komunikační profesní, aj. dovednosti. 
 • Vždy se snaží být zaměstnána aspoň na 1/2 úvazku v přímé práci s klienty.
 • V poradenské i konzultační praxi je pro ní stěžejní zplnomocnění klienta, podpora jeho schopností začít měnit své potíže v řešení.
 • V supervizní a metodické praxi je pro ni důležítá pdopora týmů i jednotlivých pracovníků ve změně pohledu na uživatele, normy, v akceptaci vůle klienta v souladu s posláním služby, ve zplnomocňování klientů, v práce s jejich potřebami atd.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Aksamit Office - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví nabízí pracovníkům informace o možnostech komunikace a práce s lidmi s mentálním postižením a vybranými psychiatrickými diagnózami. Při práci s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví je důležitá nejen schopnost identifikovat specifické potřeby a projevy v komunikaci, ale je nutné na ně vhodně reagovat adekvátně zvolenou metodou. Kurz mj. vyzývá k zamyšlení nad etickými dilematy a normalitou klienta v rámci komunikace i v rámci podpory. Účastníci kurzu si kromě teorie vyzkouší mnoho komunikačních nácviků, bude představena komunikace nevhodná i vhodná pro specifika konkrétních lidí s duševním či mentálním postižením.

Cíle kurzu:

Účastník rozvine své komunikační schopnosti s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví. Bude aspoň částečně zvládat vhodně přizpůsobit komunikaci každému člověku dle stupně jeho mentálního postižení nebo dle specifik a zvláštností určitě psychiatrické diagnózy. Dokáže rozlišit méně vhodné komunikační styly od komunikace vhodné pro tyto cílové skupiny klientů. Získá nové teoretické poznatky, o na člověka orientovaném přístupu, který využije v komunikaci s klienty s různými potřebami a díky skupinovým nácvikům bude mít odzkoušeno, jak lze tyto přístupy aplikovat v praxi. Díky vhledu do terapií vycházejících z přístupu orientovaného na člověka (jako je např. preterapie) pozná nové možnosti, jak efektivněji komunikovat s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný bezpodmínečně pozitivního přijetí. Pochopí zvláštnosti komunikace uživatelů s různými stupni mentálního postižení i zvláštnosti komunikace s lidmi se schizofrenií či poruchami osobnosti a bude aspoň částečně schopen dle konkrétního klienta zvolit vhodnou konkrétní komunikační strategii a podporu.

Program:

1. Úvod. Pravidla pro komunikaci s osobami s mentálním postižením

 • Stupně mentálního postižení a jejich komunikační a dorozumívací schopnosti i omezení. Odlišnosti v komunikaci s člověkem s LRP, STRP, TRP.  Komunikační zvláštnosti (slovní i mimoslovní) ve vyjadřování potřeb. 

2. Na člověka zaměřená komunikace, včetně preterapie

 • Přístup zaměřený na člověka obecně. PCA a jeho uplatnění v komunikaci s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví.
 • Empatie, akceptace až bezpodmínečně pozitivní přijetí, kongruence. Techniky aktivního naslouchání – zrcadlení, přerámování, ověřování pochopení.
 • Preterapeutická komunikace, zahrnující psychologický kontakt (kontaktní reflexe, kontaktní funkce a kontaktní chování).

3. Pravidla komunikace s osobami s handicapem v oblasti duševního zdraví

 • Specifika duševních poruch – konkrétně vybraných poruch osobnosti a schizofrenie a vliv těchto psychiatrických diagnóz na komunikaci.
 • Pravidla pro komunikaci s osobami se schizofrenií – ve fázi remise i ve fázi bludů.
 • Zásady práce a komunikace s osobami s vybranými poruchami osobnosti.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1222080 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).