registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Přestupkové řízení pohledem judikatury
Variabilní symbol: 1022131
Datum konání: 7.10.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
 • Od roku 2015 vykonává funkci právníka v Radě pro veřejný dohled nad auditem - zahraničně právní oddělení.
 • Působí jako lektor ve Svazu měst a obcí a v Institutu pro veřejnou správu Praha.
 • Je zkušebním komisařem MV ČR pro oblast přestupkového práva a veřejné správy.
 • V letech 2012 - 2015 vykonával funkci tajemníka kárné komise v Komoře auditorů ČR.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-12/2021 AK/VE-9/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině úředníků aktuální informace o soudní judikatuře související s přestupkovým právem. Kurz je tak vhodným komplementem k obecnému výkladu přestupkového zákona, zaměřuje se nicméně výlučně na rozhodovací soudní praxi a její dopady do roviny aplikace i interpretace zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, potažmo správního řádu tam, kde dochází k jeho subsidiární aplikaci. Po absolvování kurzu budou úředníci seznámeni s aktuální judikaturou související s jednotlivými body uvedenými v osnově kurzu. To by mělo významně napomoci tomu, aby procesní problémy související s přestupkovým řízením byli schopni řešit správným způsobem, který obstojí při odvolacím i navazujícím soudním přezkumu.   

Program:

1. Základní zásady přestupkového řízení, pojem přestupek

 • Účastníkům bude osvětlen judikatorní přístup k zásadě legality, zásadě oficiality, zásadě vyhledávací, zásadě materiální pravdy (absence důvodných pochybností – NSS sp. zn. 9 As 100/2014), zásadě legitimního očekávání a individualizace sankce, zásadě ultima ratio, zásadě nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, zásada in dubio mitius a konečně zásadě presumpce neviny.
 • Komentovány budou rovněž shodné znaky přestupkového sankcionování s trestním postihem a vazba na čl. 6 Úmluvy (Engelova kritéria a pojem trestního obvinění, NSS sp. zn. 8 As 17/2007, NSS sp. zn. 6 A 126/2002, NSS sp. zn. 6 A 126/2002). Bude zdůrazněn význam základních zásad v rovině interpretační a aplikační tak, aby účastníci pochopili jejich význam pro praktickou aplikaci práva. Výklad k pojmu přestupku bude zaměřen především na vysvětlení materiálně-formálního pojetí, tj. odpovědnosti vázané kumulativně na naplnění znaků skutkové podstaty uvedených v zákoně a zároveň na společenskou škodlivost takového protiprávního jednání (NSS sp. zn. 5 As 104/2008).

2. Úkony před zahájením řízení (oznámení a záznam, jejich využitelnost při dokazování)

 • Účastníci budou seznámeni s vyvíjejícím se pohledem judikatury na oznámení a záznamy předkládané policií nebo jinými orgány veřejné moci a jejich významu pro postup správního orgánu věcně příslušného k rozhodování o přestupku. Komentován bude rovněž institut podání vysvětlení podle § 137 správního řádu a omezení jeho využitelnosti s ohledem na zásadu zákazu zneužití pravomoci (NSS sp. zn. 1 As 32/2008).
 • Jedná se o důležité, v judikatuře hojně reflektované téma, které od původních striktních závěrů (NSS sp. zn. 1 As 96/2008) dospělo k podstatně racionálnějšímu výkladu zvláště v případech, kdy jsou oznámení a záznamy doplněny o další podklady relevantně vypovídající o proběhlém skutkovém ději (v takovém případě mohou být za splnění dalších podmínek i jediným podkladem pro rozhodnutí o meritu věci – NSS sp. zn. 8 As 152/2014, NSS sp. zn. 10 As 25/2014). Zmíněn bude též judikatorní výklad k § 42 správního řádu (podání podnětu), zejména pak v rovině neexistence subjektivního nároku na zahájení správního (přestupkového) řízení (NSS sp. zn. 4 As 117/2017, NSS sp. zn. 2 As 285/2016, ÚS sp. zn. II. ÚS 586/02).

3. Zahájení přestupkového řízení, vymezení skutku a jeho právní kvalifikace

 • Účastníci budou seznámeni s požadavky judikatury na vymezení předmětu řízení (skutku) v oznámení o zahájení řízení, komentován bude procesní institut totožnosti skutku a jeho vazba na zachování skutku uvedeného v oznámení o zahájení na straně jedné a v rozhodnutí na straně druhé, které již reflektuje upřesnění skutku vyplývající z provedeného dokazování (např. NSS sp. zn. 6 As 266/2014, NSS sp. zn. 1 As 237/2015, NSS 2 Afs 91/2009, ÚS sp. zn. II. ÚS 143/02). K této problematice bude využito rovněž poznatků trestněprávní teorie a soudní praxe. Zmíněna bude rovněž přípustná změna právní kvalifikaci a povinnost uvědomit o tomto kroku účastníky řízení tak, aby nebylo nepřípustně zasaženo do jejich práva na obhajobu.

4. Právo na obhajobu v průběhu řízení (právo být slyšen, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, právo zvolit si obhájce, právo účastnit se procesních úonů v průběhu řízení aj.)

 • V této části bude pozornost věnována jednotlivým komponentám souvisejícím s právem na obhajobu a pohledem judikatury (seznámení obviněného se skutkem, který je mu kladen za vinu; dodatečné doložení plné moci zástupcem a vliv na již učiněné procesní úkony – MS Praha, sp. zn. 6 Ca 157/2004; rozdíl mezi účastí na ústním jednání a výslechem – NSS sp. zn. 6 As 159/2015; konání ústního jednání v nepřítomnosti obviněného, řádná a včasná omluva – NSS sp. zn. 6 As 151/2016, NSS sp. zn. 8 As 53/2013, NSS sp. zn. 6 As 25/2013; vyjádření k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu – NSS sp. zn. 7 A 112/2002; vyrozumění o procesních úkonech konaných mimo ústní jednání – NSS sp. zn. 1 As 29/2008; doručování zástupci a obviněnému, má-li něco osobně vykonat aj. – NSS sp. zn. 3 As 53/2004). Opomenuta nezůstanou ani pravidla související s právem nahlížet do spisu, včetně rozdílů před (podnětový spis) a po zahájení správního řízení (NSS sp. zn. 8 As 80/2010).

5. Pravidla dokazování, zásada vyhledávací a zásada nemo tenetur se ipsum accusare.

 • Bude reflektován pohled judikatury na volbu procesní taktiky obviněným, jeho právo nevypovídat a kdykoliv měnit předkládané verze skutkové reality, případně v řízení mlčet a nespolupracovat se správním orgánem stran dokazování skutku (NSS sp. zn. 7 As 102/2010, NSS sp. zn. 1 As 204/2015, NSS sp. zn. 2 As 217/2015). Účastníci budou upozorněni na povinnost správního orgánu prokázat skutek pro který se vede řízení na základě vlastní aktivity z úřední povinnosti (shromáždění podkladů v rozsahu odpovídajícím povinnosti vycházet ze zásady materiální pravdy).
 • Budou zmíněny judikatorní závěry ke snadno a obtížně dokazatelným přestupkům (NSS sp. zn. 2 As 16/2016) a vliv tohoto hodnocení na rozsah dokazování.
 • Komentována bude i použitelnost důkazů získaných v trestním řízení (NSS sp. zn. 1 As 168/2014).

6. Provádění důkazních prostředků a jejich hodnocení

 • Účastníci budou seznámeni s judikaturou k jednotlivým důkazním prostředkům s důrazem na hodnocení důkazů (mj. věrohodnost výpovědi policisty – NSS sp. zn. 2 As 16/2016, NSS sp. zn. 10 As 108/2014, NSS sp. zn. 6 As 22/2013), řešení kolize více znaleckých posudků), prostor bude věnován pravidlům provádění výslechu právnické osoby (jejího statutárního orgánu – NSS sp. zn. 1 Afs 58/2009) a zákazu výslechu téže osoby jako svědka, opomenuta nezůstane problematika nezákonně získaných důkazů a jejich vlivu na výsledek řízení (hlavní vs. vedlejší důkaz). Zmíněna budou rovněž pravidla související s (ne)provedením důkazních prostředků navržených účastníkem řízení a povinností ozřejmit konkrétní důvody nepřipuštění důkazního prostředku v odůvodnění rozhodnutí (NSS sp. zn. 1 As 44/2009, NSS sp. zn. 4 As 2/2005).

7. Rozhodnutí o přestupku

 • Účastníci budou seznámeni s relevantními požadavky na meritorní rozhodnutí v přestupkových věcech, a to zejména s ohledem na (i) řádné vymezení skutku ve výrokové části tak, aby nemohl být zaměněn s jiným (NSS sp. zn. 9 As 291/2014, NSS sp. zn. 9 As 131/2016, NSS sp. zn. 9 As 80/2014) a (ii) odůvodnění, v němž budou vypořádány všechny námitky vznesené obviněným v průběhu řízení a přezkoumatelně formulovány úvahy stran hodnocení důkazů (NSS sp. zn. 6 As 153/2014, NSS sp. zn. 4 Azs 55/2003). Zmíněna budou také pravidla sankční politika zejména ve vztahu k předcházení ukládání tzv. likvidačních pokut (NSS sp. zn. 5 As 3/2010, ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/02).

8. Odvolací řízení a výjimka ze zásady koncentrace dle § 82 odst. 4 správního řádu

 • Poslední část bude věnována specifikům odvolacího řízení v přestupkových věcech, zejména pak významu konstatování, že řízení na obou stupních tvoří jeden celek (KS Brno, sp. zn. 62 Ca 20/2006), neuplatnění zásady koncentrace řízení a důvodům tohoto přístupu (NSS sp. zn. 1 As 96/2008, NSS sp. zn. 1 As 136/2012), možnostem řešení tzv. blanketních odvolání (KS Hradec Králové, sp. zn. 54 Ca 1/2008), a konečně též zákazu změnit v odvolacím řízení postavení odvolatele (obviněného) k horšímu (tzv. reformace in peius) oproti tomu, jak bylo rozhodnuto na prvním stupni (NSS sp. zn. 3 As 92/2014, NSS sp. zn. 6 As 80/2013).

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím
1) 1)
2) 2)

           Jsem vedoucím úředníkem
           Jsem vedoucím úřadu
           Nejsem vedoucím


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1022131 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence. Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákonný nárok na osvobození od DPH a cena kurzu se zvyšuje o DPH 21%.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).