registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence
Variabilní symbol: 6123093
Datum konání: 15.9.2023
Čas: 8:30 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
 • Odborná praxe: Národní ústav duševního zdraví, 1. Klinika Adiktologie l.LF Uk, international Traing Center-Erasmus plus, Institucionální a preventivní výchova-speciální školství.
 • Vzdělání a praxe: EMCDDA v Lisabonu, Léčba, prevence závislostí a edukace (Department Menthal Health, Johns Hopkins University-USA,
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1350-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Microsoft Teams ON LINE - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Zvýšit informovanost a orientace o tématice užívání konopí u klientů služeb a nových trendech. Osvojení a naučení se základů rámce metodiky krátké intervence pro uživatele konopí. Upraveno: Osvojení a naučení se základů rámce metodiky krátké intervence pro uživatele konopí. Sociální pracovník se ve výkonu své činnosti se setkává s dvěma typy klientů a), klienti, kteří užívají konopí k rekreačním účelům mladiství (nezákonné užívání) nebo dospělí. Klienti mohou být v riziku rozvoje závislostí a sociální pracovním musí mít kompetence používat krátkou intervenci k prevenci rozvoje sociálních a zdravotních rizik. Také musí sociální pracovník poučit konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí. Druhým typem klientů, jsou osoby, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (chronické bolesti, onkologické onemocnění, neurologické nemoci apod.) mají předepsané užívání konopí k léčebným účelům. Pro sociálního pracovníka je nezbytné, aby měli dostatek informací o širokospektrálním využití kanabinoidů v konopí a v rámci poradenství, výchovné, vzdělávací preventivní činnosti, byli schopni v této oblasti poskytovat pomoci a sociální poradenství klientů a tím jim pomoci zlepšovat kvalitu života. 
Program:

1. Úvod

 • Seznámení s tématem, představení účastníků, očekávání.

2. Historie a současnost užívání konopí a využití terminologie

 • Konopí je jednou s nejstarších látek užívaných k léčbě nebo změněným stavům vědomí.
 • Současné užívání konopí je zejména k medicínským a rekreačním účelům globálně.
 • Terminologie a slang.

3. Klienti služeb a konopí

 • Dle výzkumných studií je konopí vysoce rozšířené mezi mladistvými, mladými lidmi i seniory.
 • Případové příklady soc. rizik a exkluze klientů.

4. Benefity a rizika užívání THC a CBO. Spektrum podpory klientů

 • Zdravotní efekty a vliv na chování klienta, nežádoucí účinky a sociální a trestně právní rizika.
 • Pacientský spolek nabízí podporu, informovanost.
 • Práva klientů sociálních služeb, dostupnost informací a poradenství.
 • Využití léčebného konopí u klientů se zdravotními problémy.

5. Kontext užívání konopí a dopady, trendy

 • Vývoj a užívání konopí k léčebným účelům v Evropě, ČR a světě.
 • Koncepty regulace nabízí významné trendy ve změně paradigmatu přístupu ke klientům.

6. Regulace konopí, dopadová studie

 • Regulace konopí v ČR je nastavena na třech pilířích: veřejného zdraví, kontroly a vymáhání práva, ekonomiky a trhu.
 • Regulace konopí je prioritní oblastí koordinace drogové politiky v rámci předsednictví ČR v EU.

7. Metodika a krátké intervence

 • Krátká intervence pro uživatele je metodika pro práci u lidí, kteří užívají nebo experimentují s konopím a dalšími produkty.
 • Jedná se o preventivní metodu zaměřenou na změny chování a zdravého životního stylu.
 • Frekventanti si osvojí základní postupy.

8. Závěr, evaluace

 • Shrnutí, diskuse, závěr.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 6123093 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).