Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Český jazyk v úřední praxi

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 1021115
Datum konání: 8.2.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, Microsoft Teams - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Koktavá

Jednatelka Atelier AMOS, s.r.o.. Výuka českého jazyka, příprava na přijímací zkoušky na střední školy, příprava k maturitě. Lektorka českého a anglického jazyka, lektorka českého jazyka pro cizince.  Autorka řady publikací. 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit u cílové skupiny úředníků znalosti českého jazyka primárně v úřední praxi, která souvisí s výkonem správních činností např. vydáním rozhodnutí, přípravou podkladů pro jednání u soudu, pro nadřízené orgány  a  současně zdokonalit u cílové skupiny schopnost formulovat své závěry a požadavky v rámci komunikace při jednání s příslušnými orgány a občany.     

Program:

1. Stručný úvod k administrativnímu stylu

 • Akademické tituly, vědecko-pedagogické hodnosti adresáta
 • Oslovení

2. Pravopis používaný při vyhotovení úředních písemností včetně obecných pravidel

• Psaní velkých písmen – obecná pravidla
• Psaní velkých písmen – jména států, správních oblastí, měst, obcí, jména městských částí a sídlišť, jména ulic, tříd, náměstí, oficiální názvy institucí a organizací, názvy význačných budov a     restaurací, názvy společenských organizací,  škol, ústavů a podniků, názvy osob, rodin, příslušníků národů, kmenů a obyvatel, vyjádření úcty
• Předpony s- a z-, předložky s a z
• Předložky s (se), z (ze)
• Psaní přejatých slov
• Zdvojené souhlásky
• Hranice slov v písmu, příslovečné spřežky, psaní spojovací čárky
• Psaní zkratek a značek
• Psaní i a y po obojetných souhláskách, psaní ů a ú
• Psaní u, ú, ů
• Psaní skupin bě, pě, vě, mě

3. Tvarosloví - obecná pravidla

• Podstatná jména – skloňování, pravopis koncovek podstatných jmen – obtížnější případy a kolísání mezi vzory
• Přídavná jména - problémy tvoření, stupňování, použití jmenných tvarů
• Zájmena – skloňování, tvary mně/mě, tvary zájmena jenž
• Složené číslovky, použití číslovek v textu
• Skloňování číslovek dvě, obě, tři, čtyři
• Slovesa - problémové tvary často užívaných sloves, podmiňovací způsob, pravopis v příčestí
• Shoda podmětu s přísudkem

4. Skladba - využití zejména při vyhotovení rozhodnutí a v rámci dalších úředních písemností

 • Čárka ve větě jednoduché - obecně
 • Zvláštnosti větné stavby - oslovení, vsuvka, samostatný větný člen
 • Větné členy
 • Čárka v souvětí
 • Čárka před a v souvětí souřadném
 • Čárka před spojkami jako, než
 • Vložené věty

5. Stylistika v úřední praxi

• Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika
• Slohová úskalí, nejčastější stylistické prohřešky, tvorba textu vzhledem k cílové skupině
• Hovorová slova, hovorové obraty
• Opakování stejných nebo příbuzných slov, zájmen, předložek a spojek
• Zautomatizovaná slovní spojení, nadnesené výrazy, nadbytečná slova a opakování slov
• Sloveso – změny slovesných vazeb, podstatná jména slovesná, trpný rod a jeho užití, podmiňovací způsob
• Zájmena a předložky
• Správné používání předložek
• Neosobní vyjadřování a nelogická stylizace
• Slovosled – variantnost a optimální řešení
• Užití cizích slov

6. Tendence současné češtiny

 • Cvičení vybraných témat