Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí

Variabilní symbol: 1022061
Datum konání: 29.4.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Dipl.-Übers. Markéta Nováková

Základatelka Cochem. cz, z.s., od roku 2015 usiluje o zavadení interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení v ČR. Spolupracuje s řadou odborníků i institucí v ČR i v zahraničí (Justiční akademie, Unie rodinných advokáta, Asociace mediátorů ČR, Asociace poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy), s Nadací Terazy Maxové dětem, Nadací Naše dítě a Nadací Sirius. Po celé ČR realizuje ve spolupráci s krajskými úřady semináře na podporu etablování interdisciplinární spolupráce v ČR.

Lektor 2: Mgr. Pavla Poláková
 • Od roku 2016 působí v Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně, kde se věnuje zejména rodinám (s nezletilými dětmi), které si procházejí rozpadem soužití.
 • Lektoruje na seminářích " Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR" zaměřený na sdílení dobré praxe v rámci podpory šíření nových postupů.
 • Je členkou řídící skupiny projektu interdisciplinární spolupráci ve věcech péče soudu o nezletilé v regionu Okresního soudu v Novém Jičíně.
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci semináře si osvojí základní pravidla spolupráce, naučí se vymezit svou roli v rámci spolupráce a komunikaci, která spolupráci podporuje. Poznají specifika mezioborové spolupráce, kdy se mísí tři různé vědní disciplíny, jako např. tzv. “false friends” v terminologickém jazyku každé z profesí. Naučí se identifikovat a řešit možné problémy pramenící ze specifik interdisciplinární spolupráce. Dále si osvojí jednotné principy v přístupu k rodičům, které jim pomohou uchopit jejich práci nově a efektivněji. Získají dovednosti pro komunikaci s rodiči v konfliktu, naučí se vést schůzku s nimi konstruktivním způsobem směřujícím k uzavírání zatímních dohod, nalézání řešení jejich situace, zvědomování vnitřních zdrojů rodiny a předávání kontaktů na zdroje externí v podobě služeb pomáhajících profesí. 

Program:

1. Úvod. Spolupráce obecně, motivy, východiska, pravidla

 • Seznámení s účastníky.
 • Obecně platná pravidla spolupráce, zákonitosti, win-win, synergický efekt, výhody spolupráce a její nutnost z hlediska vývoje.
 • Uzavření vědomé dohody o spolupráci, vymezení rolí, definice cílů, termínů a odpovědnosti za jejich dosažení.
 • Tento modul ukotví účastníky v základním rámci spolupráce.

2. Specifika interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu

 • Spolupráce vzniká z potřeby lépe pracovat s vnějším objektem spolupráce (= rodiče v konfliktu), spolupráce je vedena nejlepším zájmem dalšího objektu spolupráce (= dítě), které by se ovšem správným nastavením spolupráce mělo stávat subjektem spolupráce se specifickým postavením. V rámci spolupráce se střetávají 2 rozdílné rezorty - justice a MPSV a nejméně tři vědní disciplíny: právo, psychologie a sociální práce. To s sebou přináší určitá specifika, která je potřeba při nastavování spolupráce zohlednit.

3. Principy v přístupu k rodičům a dětem

 • Transparentnost, která je nutná jak dovnitř - vůči aktérům interdisciplinární spolupráce - tak i ven - vůči rodičům - pomáhají nastavovat jednotné principy v přístupu k řešení rodičovského konfliktu, tedy k rodičům a jejich dítěti. Tyto principy vymezují rámec působnosti nejen zapojených profesí, ale také pro uchopení rodičovské odpovědnosti a posílení rodičovských kompetencí. Pomáhají také překonat rozdílné názory (např. na typy péče, druhy intervencí apod.) uvnitř týmu. Jsou jednotícím principem, který napomáhá neztrácet ze zřetele skutečný cíl spolupráce.

4. Postup v rámci intersdisciplinární spolupráce - různé varianty v rámci ČR, základní představení role soudu, OSPOD, poradny, mediátora, advokáta, soudního znalce, neziskové organizace

 • Tento modul představí náležitosti postupu v rámci interdisciplinární spolupráce, lhůty a sled různých druhů intervencí jednotlivých profesí. Nabídne také varianty, které se ustálily v rámci etablování praxe v ČR. Účastníci pochopí obsah jednotlivých intervencí, role zapojených profesí a účinnost takto nastaveného postupu. Budou také seznámeni s nejnovějším vývojem etablování interdisciplinární spolupráce v ČR. 

5. Role OSPOD - kolizní opatrovník, poskytovatel sociálně-právního poradenství, sociální pracovník v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 • V rámci tohoto modulu rozvineme úlohu a roli OSPOD a sociálního pracovníka v poradně, jehož základy jsou představeny v předchozím modulu. Budeme se konkrétněji věnovat legislativnímu rámci, metodickým doporučením, mlčenlivosti a dalším východiskům či překážkám v zapojení OSPOD/soc. pracovníka do interdisciplinární spolupráce.

6. Společná schůzka rodičů na OSPOD před zahájením řízení

 • Tento modul se zaměří podrobněji a více z praktického hlediska na společnou schůzku rodičů na OSPOD před zahájením soudního řízení, kdy OSPOD, v rámci výkonu kolizního opatrovnictví, poskytuje rodičům základní edukaci a navazuje kontakt s dítětem. Bude představen možný průběh schůzky, pravidla vedení takového rozhovoru, vhodné či nevhodné komunikační vzorce, cíl a výstup této intervence OSPOD v rámci interdisciplinární spolupráce.  

7. Edukace rodičů v poradně nebo neziskové organizaci

 • Sociální pracovník v poradně či neziskové organizaci může provádět hlubší edukaci rodičů, pomoci jim rozklíčovat jejich problém a pomoci jim překonat překážky v komunikaci. Rodičovská odpovědnost, negativní dopady konfliktu rodičů na dítě, omezená nebo narušená kompetence jednoho z rodičů, hledání správného komunikačního vzorce, uzavírání zatímních dohod a dílčích pravidel komunikace a další - jsou obsahem této edukace.

8. Závěr

 • Shrnutí, diskuse, otázky a odpovědi