Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví

NOVINKA

Variabilní symbol: 1222080
Datum konání: 9.9.2022
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Markéta Vaculová, MBA
 • Mgr. Markéta Vaculová, MBA je OSVČ, supervizorka, koučka, facilitátorka, odborná konzultantka. Původní profesí je sociální pracovnice + psychoterapeutická sestra. Lektorské zkušenosti má od roku 2002.
 • Cílem její lektorské činnosti je užitek pro posluchače. Do výuky vkládá prvky dobré praxe, dynamicky vyvažuje teorii a praktickou část, zapojuje posluchače a současně se přizpůsobeje jejich kognitivním schopnostem. Průžně reaguje na potřeby účastníků kurzu.
 • Sleduje trendy v oboru, vzdělává se, zdokonaluje své komunikační profesní, aj. dovednosti. 
 • Vždy se snaží být zaměstnána aspoň na 1/2 úvazku v přímé práci s klienty.
 • V poradenské i konzultační praxi je pro ní stěžejní zplnomocnění klienta, podpora jeho schopností začít měnit své potíže v řešení.
 • V supervizní a metodické praxi je pro ni důležítá pdopora týmů i jednotlivých pracovníků ve změně pohledu na uživatele, normy, v akceptaci vůle klienta v souladu s posláním služby, ve zplnomocňování klientů, v práce s jejich potřebami atd.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví nabízí pracovníkům informace o možnostech komunikace a práce s lidmi s mentálním postižením a vybranými psychiatrickými diagnózami. Při práci s lidmi s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví je důležitá nejen schopnost identifikovat specifické potřeby a projevy v komunikaci, ale je nutné na ně vhodně reagovat adekvátně zvolenou metodou. Kurz mj. vyzývá k zamyšlení nad etickými dilematy a normalitou klienta v rámci komunikace i v rámci podpory. Účastníci kurzu si kromě teorie vyzkouší mnoho komunikačních nácviků, bude představena komunikace nevhodná i vhodná pro specifika konkrétních lidí s duševním či mentálním postižením.

Cíle kurzu:

Účastník rozvine své komunikační schopnosti s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví. Bude aspoň částečně zvládat vhodně přizpůsobit komunikaci každému člověku dle stupně jeho mentálního postižení nebo dle specifik a zvláštností určitě psychiatrické diagnózy. Dokáže rozlišit méně vhodné komunikační styly od komunikace vhodné pro tyto cílové skupiny klientů. Získá nové teoretické poznatky, o na člověka orientovaném přístupu, který využije v komunikaci s klienty s různými potřebami a díky skupinovým nácvikům bude mít odzkoušeno, jak lze tyto přístupy aplikovat v praxi. Díky vhledu do terapií vycházejících z přístupu orientovaného na člověka (jako je např. preterapie) pozná nové možnosti, jak efektivněji komunikovat s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný bezpodmínečně pozitivního přijetí. Pochopí zvláštnosti komunikace uživatelů s různými stupni mentálního postižení i zvláštnosti komunikace s lidmi se schizofrenií či poruchami osobnosti a bude aspoň částečně schopen dle konkrétního klienta zvolit vhodnou konkrétní komunikační strategii a podporu.

Program:

1. Úvod. Pravidla pro komunikaci s osobami s mentálním postižením

 • Stupně mentálního postižení a jejich komunikační a dorozumívací schopnosti i omezení. Odlišnosti v komunikaci s člověkem s LRP, STRP, TRP.  Komunikační zvláštnosti (slovní i mimoslovní) ve vyjadřování potřeb. 

2. Na člověka zaměřená komunikace, včetně preterapie

 • Přístup zaměřený na člověka obecně. PCA a jeho uplatnění v komunikaci s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví.
 • Empatie, akceptace až bezpodmínečně pozitivní přijetí, kongruence. Techniky aktivního naslouchání – zrcadlení, přerámování, ověřování pochopení.
 • Preterapeutická komunikace, zahrnující psychologický kontakt (kontaktní reflexe, kontaktní funkce a kontaktní chování).

3. Pravidla komunikace s osobami s handicapem v oblasti duševního zdraví

 • Specifika duševních poruch – konkrétně vybraných poruch osobnosti a schizofrenie a vliv těchto psychiatrických diagnóz na komunikaci.
 • Pravidla pro komunikaci s osobami se schizofrenií – ve fázi remise i ve fázi bludů.
 • Zásady práce a komunikace s osobami s vybranými poruchami osobnosti.