Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dluhové poradenství

Kurz akreditován i u MV ČR. Dvoudenní kurz.

Variabilní symbol: 6123046
Datum konání: 14.9.2023 - 15.9.2023
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Gabriela Šťastná
 • Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2011.
 • Je samostatnou advokátkou a ve své praxi se věnuje občanskému i trestnímu právu. Převážně se specializuje na problematiku exekucí a to jak z pohledu dlužníků, tak věřitelů.
 • Má zkušenosti s výukou základů práva, organizace a metodiky v rámci organizace Junák.
 • Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi věnujícími se pomoci sociálně slabým rodinám.
Akreditace u MPSV ČR: A2022/0020-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Absolvent vzdělávacího programu získá základní orientaci v dotčených právních předpisech, doplní si znalosti v oblasti práce s klientem v dluhové pasti (správná motivace klienta), které bude moci uplatnit při základním sociálním poradenství týkajícího se uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Program:

1.den 14.9.2023

1. Úvod do problematiky. Role pracovníka v sociálních službách, zásady práce s klientem.

 • Problém zadluženosti ve společnosti.
 • Role pracovníka v sociálních službách.
 • Zásady práce s klientem.
 • Právní a finanční (ne)gramotnost.

2. Druhy pohledávek a jejich příslušenství

 • druhy a vlastnosti pohledávky
 • splatnost a vykonatelnost pohledávky
 • příslušenství
 • smluvní pokuta
 • promlčení
 • dluhy z úvěrů, ze zdravotního pojištění
 • pohledávky státu či samospráv

3. Soudní řízení, rozhodčí řízení

 • Soudní řízení, rozhodčí řízení - předžalobní upomínka, místní příslušnost soudu, platební rozkaz, rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání.
 • Rozhodčí řízení v minulosti a nyní, rozhodčí řízení ve vztahu ke spotřebitel, problematika neplatných rozhodčích doložek u exekucí.

4. Výkon rozhodnutí a exekuce, jednotlivé způsoby vymáhání, obrana povinného v exekuci. Shrnutí učiva

 • Exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Způsob provedení exekuce, podmínky provedení exekuce, zahájení exekuce, úkony povinného v exekuci.
 • Shrnutí učiva z prvního den, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností.  

2.den 15.9.2023

5. Obrana povinného v exekuci

 • návrh zastavení exekuce
 • exekuce prodejem nemovitých věcí
 • insolvence a oddlužení

6. Společné jmění manželů ve vztahu k exekučnímu řízení

 • Majetek ve společném jmění manželů.
 • Společné jmění manželů.
 • Postižení účtu a mzdy manžela povinného.
 • Nakládání se společným jmění manželů.

7. Trestněprávní rozměr dluhové problematiky

 • za dluhy se nezavírá
 • úvěrový či pojistný podvod
 • poškození a zvýhodnění věřitele
 • způsobení úpadky
 • porušení povinnosti v insolvenčním řízení
 • zanedbání povinné výživy

8. Náklady spojené s vymáháním pohledávky

 • náklady mimosoudního vymáhání
 • náklady soudního řízení
 • soudní poplatky
 • náklady za znalecké posudky
 • odměn za úkon právní služby
 • paušální náhrada hotových výdajů
 • cestovné
 • DPH
 • náhrada za ztrátu času
 • nepřiznání náhrady nákladů řízení
 • odměna exekutora
 • rozhodování o nákladech řízení

9. Závěrečné shrnutí, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností

 • Shrnutí, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností.