Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E"

aneb jak pracovat s vyšší inflací při plánování efektivních investičních akcí v ÚSC a v příspěvkových organizacích - dvoudenní kurz

Variabilní symbol: 5123102
Datum konání: 15.5.2024 - 16.5.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  • Soustavná dlouhodobá lektorská činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru ČR (2011 – dosud)
  • Vedení přednášek a seminářů v rámci výuky účetnictví, účetnictví veřejného sektoru a účetnictví organizací v oblasti arts na VŠE v Praze (2008 – dosud)
  • Příležitostná přednášková a školící činnost na téma účetnictví veřejného sektoru v angličtině pro zahraniční experty (z Číny, Rumunska, Uzbekistánu, Iráku, Vietnamu)
  • Aktivní účast s prezentací na odborných i vědeckých zahraničních konferencích, workshopech a kulatých stolech (Itálie, Belgie, Lucembursko, Indonézie, Francie)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-496/2021 AK/VE-290/2021
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 4490,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

Časová dotace kurzu: 12 hodin

1. den: od 9:00 do 14:10 hodin

2. den: od 8:30 do 13:40 hodin

 

Práce s jednotlivými příklady a výrazně individuální přístup

Notebook s sebou - práce v MS Excel

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je osvětlit potřebu číselného doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u plánovaných a připravovaných investičních výdajů ÚSC a jejich příspěvkových organizací. Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem, která je jak u úředníků, tak u vedoucích úředníků územních samospráv vyžadována závaznými předpisy. Lze to provést více způsoby. Posluchači získají tímto praktickým seminářem ucelený pohled na vysoce aktuální problematiku sledování a vyhodnocování „3E“, tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Kromě praktického provedení základními rysy všech těchto tří ekonomických konceptů i s využitím zkušeností z mezinárodního prostředí bude především možné si jejich aplikaci vyzkoušet na několika modelových příkladech a kratších případových studiích. Důraz bude kladen na vyzkoušení aplikace především zásad účelnosti a efektivnosti. Prostřednictvím nákladově užitkových metod lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Uvedených cílů bude dosahováno prostřednictvím nejen výkladu ustanovení závazných předpisů, především zákona o finanční kontrole a v menší míře také zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale zejména ukázkou dobré praxe, modelovými příklady a případovými studiemi. To vše proto, ale byla tato závazná ustanovení úředníky a vedoucími úředníky územních samosprávných celků konkrétně a efektivně uchopitelná.

K tomuto programu musí mít účastníci k dispozici vlastní notebook nebo počítač!

 

Program:

1. den Plánování investic ÚSC a PO - Nákladově užitkové metody vyhodnocování 3E, s využitím příkladů

Číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby. Posluchači získají tímto praktickým předmětem ucelený pohled na vysoce aktuální problematiku sledování a vyhodnocování „3E“, tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Kromě praktického provedení základními rysy všech těchto tří ekonomických konceptů i s využitím zkušeností z mezinárodního prostředí bude především možné si jejich aplikaci vyzkoušet na několika modelových příkladech a kratších případových studiích, a to s využitím nákladově užitkových metod. Důraz bude kladen na vyzkoušení aplikace především na zásady účelnosti a efektivnosti. Prostřednictvím nákladově užitkových metod lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

1. Základní principy 3E -účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR
2. Nákladově užitkové metody vyhodnocování 3E - obecný postup uplatnění
3. Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých metod nákladově užitkové analýzy
4. Příklady a případové studie k uplatnění jednotlivých nákladově užitkových metod v prostředí MS Excel
5. Některé zkušenosti s reálným uplatňováním principů 3E v ČR
6. Závěry a vyhodnocení
2. den Plánování investic ÚSC a PO - Metody hodnocení investičních projektů včetně zohlednění rizik, s využitím příkladů

Cílem tohoto předmětu je zdůraznit provázanost finančního plánování a investičního rozhodování se zaměřením na ÚSC a prostřednictvím modelových příkladů a případových studií ukázat metody a postupy umožňující průkazné doložení účelnosti a efektivnosti plánovaných investičních výdajů ÚSC. Prostřednictvím vyzkoušených metod finančního řízení a plánování lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze dle nejnižší ceny, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zapracování výdajů na investiční akce, resp. sledované akce bez dokumentace nebo na základě nekvalitní dokumentace postrádající potřebné exaktní výpočty směřující k prokázání kritéria 3E do návrhu rozpočtu za libovolný organizační útvar může vést k nedostatečně zpracovanému návrhu rozpočtu územního samosprávného celku nebo jeho střednědobého rozpočtového výhledu. Pozorovatelným důsledkem se pak mimo jiné stává, že zdroje na investiční programy a záměry jsou využívány na jiný účel, nebo jinak než na ten, na který byly určeny (rozpor mezi dokumentací programu a akcí / projektu).  Spolu s absencí změnového řízení pak rozhodně bývají poškozena kritéria 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost), a v konečném důsledku veřejné finance jako celek. Podcenění exaktních výpočtů zpracovaných nad reálnými čísly riziko nedostatečného zohlednění následků nedostatku vlastních zdrojů v účelné kombinaci s cizími dodatečnými zdroji, jsou obvykle důsledkem nereálně stanoveného dlouhodobého rozpočtu, který není postaven na provedené odpovídající finanční analýze. Využití vhodné zdrojové základny v kombinaci s použitím reálných dat a odpovídajících výpočtů umožní provést odpovídající analýzu potřeb.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina příkladů řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně individuální přístup. U posluchačů se tedy předpokládá základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru.

7. Základní principy 3E - účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR - souvislosti s časovou hodnotou peněž
8. Úvod k modernímu investičnímu rozhodování jako jednomu z nástrojů zajištění účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků u ÚSC
9. Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů včetně příkladů v MS Excel
10. Metody hodnocení investičních projektů s důrazem na zohlednění rizik včetně příkladů v MS Excel
11. Diskuse ke zkušenosti účastníků v oblasti investičního plánování a rozhodování v ÚSC