Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář

ON-LINE

Variabilní symbol: 5123148
Datum konání: 19.10.2023
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS_Teams
, On_line (MS Teams) - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Lukáš Rothanzl

Lukáš Rothanzl je advokátem a členem pracovní komise (pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády ČR, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. a zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům, resp. veřejnému sektoru jako takovému; v minulosti působil jako právním MV ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy (a to mj. jako vedoucí oddělení kontroly), kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o územních samosprávných celcích a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím; po svém působení na ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem publikace "Zákon o svobodném přístupu k informacím: komentář, 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je podat účastníkům srozumitelnou a současně co možná komplexní informaci o povinnostech územních samosprávných celků v souvislosti s realizací vztahů soukromého práva (nabývání vlastnictví, uzavírání smluv) v intencích nového občanského zákoníku, včetně zachycení důležitých vazeb na zákon o obcích a plnění povinností ze zákona o obcích plynoucích. Program reflektuje fakt, že obcím a krajům nepostačí při realizaci soukromoprávních vztahů znalost občanského zákoníku, neboť s ohledem na zvláštní povahu obcí a krajů a jejich veřejnoprávní regulaci je třeba pečlivě sledovat vazby a vzájemná propojení mezi občanským zákoníkem a veřejnoprávní úpravou jejich postavení.

Program:

1. Rekodifikace soukromého práva a základní vazby na zákon o obcích

 • Související novelizace zákona o obcích
 • Vazby mezi občanským zákoníkem a zákonem o obcích a jinými veřejnoprávními předpisy z hlediska obecní praxe

2. Realizace majetkových dispozic obcí - povinnosti dle zákona o obcích

 • Zveřejňování záměru dle § 39 zákona o obcích, pravomoci orgánů obce při schválení a uzavření smlouvy, svolání zasedání zastupitelstva apod.
 • Povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce a související otázky
 • Odpovědnost volených představitelů i zaměstnanců obcí

3. Vybrané otázky věcných práv dle NOZ a souvislosti s obecní praxí

 • Pojetí nemovité věci
 • Právo stavby, věcná břemena
 • Inženýrské sítě a pozemní komunikace

-    

4. Vybrané otázky závazkového práva

 • Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
 • Předsmluvní odpovědnost a možné dopady na obec
 • Pojetí neplatnosti právního jednání      

5. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností