Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi

Variabilní symbol: 5224032
Datum konání: 5.4.2024
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Lektor 2: Mgr. Jitka Černá, MSc.
 • Lektorka vykonává funkci vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na ÚP ČR.
 • Má 20 let praxe v lektorské činnosti v oblasti sociálního zabezpečení ČR. 
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2550,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních úřadů, úřadů práce, krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším poskytovatelům, kteří potřebují získat aktuální informace o nepojistných dávkových systémech, především o dávkách státní sociální podpory. Cílem semináře je poskytnout účastníkům aktuální přehled o problematice nepojistných dávkových systémů, zejména o dávkách státní sociální podpory. Výklad je provázán s ostatní legislativou (zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o sociálních službách, zákon o sociálně-právní ochraně dětí), s rozhodováním Ústavního soudu či se stanovisky veřejného ochránce práv. Nejčastější situace, které se vyskytují při provádění zákona o státní sociální podpoře, řešení specifických situací osob budou v průběhu semináře přiblíženy pomocí kazuistik a případových studií. Nedílnou součástí semináře budou změny legislativy, které sociální pracovník při poskytování poradenství využívá.

 

Obsah programu na osvědčení: aktuální legislativa, vyhodnocení situace klienta, řešení specifických situací osob ovlivňující nárok na dávky, řízení o dávkách

Druhu: základní

Cíle kurzu:
 • Absolvent kurzu se orientuje v systému dávek státní sociální podpory.
 • Získá poznatky k poskytování sociálního poradenství klientům v nepříznivésociální situaci.
 • Osvojí si znalosti potřebné pro vyhodnocení situace klienta – okolnosti ovlivňující nárok na uvedené dávky, podávání žádostí o dávky, řízení o dávkách. Účastník získá aktuální informace o změnách právních předpisů.
Program:

1. Úvod

 • Úvod, představení a účastníků, očekávání.

2. Systém dávek státní sociální podpory

 • Filosofie dávek SSP, účel dávek, cíl dávek SSP, kompetence a povinnosti Úřadu práce ČR.
 • Základní charakteristika dávek – druhy dávek, na příjmu testované a netestované dávky.
 • Základní pojmy - oprávněná osoba, okruh společně posuzovaných osob, bydliště, příjmy, nezaopatřenost, neplnění povinnosti povinné školní docházky, přechod nároku na dávky.
 • Poskytování dávek cizincům.
 • Žádost o dávky a řízení o dávkách SSP.
 • Výkon rozhodnutí u jednotlivých dávek.

3. Přídavek na dítě

 • Podmínky na vznik nároku na dávku – nezaopatřenost, studium, zákonný zástupce, zletilé dítě, oprávněná osoba, příjmy, koeficient násobku životního minima, zvýšená výměra přídavku na dítě, započítávání příjmů za předchozí čtvrtletí, řízení o dávce, výkon rozhodnutí.

4. Příspěvek na bydlení

 • Podmínky na vznik nároku na dávku – náklady na bydlení, příjem společně posuzovaných osob, vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob, vlastník bytu, nájemce, podnájemce, služebnost, stavba pro individuální či rodinnou rekreaci.
 • Normativní náklady na bydlení, výše příspěvku na bydlení.
 • Způsoby podávání žádostí o příspěvek na bydlení, řízení o dávce.

5. Rodičovský příspěvek

 • Podmínky nároku na dávku, výše příspěvku, volba výše příspěvku – denní vyměřovací základ jednoho z rodičů, jednorázová výplata nevyčerpaného příspěvku, podmínka osobní celodenní péče o dítě, neplnění povinné školní docházky dítěte v rodině.

6. Porodné, pohřebné

 • Podmínky nároku, výše dávky, nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče.

7. Kazuistiky a případové studie, chystané změny s ohledem na novely právních předpisů, rozhodování Ústavního soudu, stanoviska veřejného ochránce práv

 • Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o státní sociální podpoře a jejich řešení.
 • Kazuistiky z bohaté praxe lektorek.
 • Otázky a odpovědi k probíranému tématu.
 • Chystané novely zákonů v sociální oblasti (např. zvýšení rodičovského příspěvku, inflační doložka kdávkám SSP, zákon o sociálním bydlení, dávky hmotné nouze, zvýšení částek životního a existenčního minima).

8. Závěr

 • Závěr, shrnutí, zpětná vazba od účastníků.