registrovat se  


O nás - akreditované programy

VCVS ČR o.p.s. je aktuálně držitelem celkově 276 platných akreditovaných vzdělávacích programů.
Akreditovaných programů 162 u MV ČR, 108 u MPSV ČR a 6 u MŠMT ČR.

Název programu
Číslo akreditace
Akreditace
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020 MV ČR
Živnostenský zákon AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018 MV ČR
Zpětná vazba v komunikaci A2019/0396-SP/PC MPSV ČR
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky A2019/0977-SP/PC MPSV ČR
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti A2019/0597-SP/PC MPSV ČR
Zjišťování názoru dítěte A2019/0515-SP/VP MPSV ČR
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020 MV ČR
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství A2018/0133/SP MPSV ČR
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství AK/PV-160/2019 AK/VE-97/2019 MV ČR
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014 MV ČR reakreditace
Zákon o zadávání veřejných zakázek AKI./PV-311/2004 MV ČR reakreditace
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018 MV ČR
Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů A2018/0556-SP/PC/VP MPSV ČR
Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů AK/PV-419/2019 AK/VE-269/2019 MV ČR
Zákon o sociálních službách A2018/0320-SP/PC/VP MPSV ČR
Zákon o sociálních službách AK/PV-420/2019 AK/VE-270/2019 MV ČR
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018 MV ČR
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky. AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018 MV ČR
Zákon o registru smluv AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018 MV ČR
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích AK/PV-576/2018 AK/VE-326/2018 MV ČR
Zákon o ochraně spotřebitele AK/PV-43/2018 AK/VE-25/2018 MV ČR
Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech AK/PV-491/2018 AK/VE-274/2018 MV ČR
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017 MV ČR reakreditace
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018 MV ČR
Zákon o matrikách, jménu a příjmení AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019 MV ČR
Zákon o kontrole (kontrolní řád) AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018 MV ČR
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017 MV ČR reakreditace
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019 MV ČR
Základy teorie citové vazby v praxi A2018/0635-SP/VP MPSV ČR
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem A2019/0555-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Základy krizové intervence A2018/0140-SP/PC MPSV ČR
Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy A2018/0554-SP/PC MPSV ČR
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami A2019/1445-SP/PC/VP MPSV ČR
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou A2020/0044SP/PC MPSV ČR
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016 MV ČR reakreditace
Základní principy krizové intervence A2018/0798-SP/PC MPSV ČR
Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou A2019/0607-SP/VP MPSV ČR
Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018 MV ČR
Výkon státního odborného dozoru a státní správy na úseku pozemních komunikací AK/PV-28/2019 AK/VE-20/2019 MV ČR
Výchovné působení (specifické poruchy chování) Č.j. MSMT - 28501/2017-2-2017 MŠMT
Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech. AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018 MV ČR
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019 MV ČR
Vybrané problémy školského práva s důrazem na reformu financování Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417 MŠMT
Vybrané problémy školského práva s důrazem na reformu financování AK/PV-359/2020 AK/VE-242/2020 MV ČR
Vodní zákon AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018 MV ČR
Vnitřní účetní směrnice AK/VE-236/2016 AK/PV-424/2016 MV ČR
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016 MV ČR reakreditace
Veřejné zakázky malého rozsahu AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017 MV ČR reakreditace
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017 MV ČR reakreditace
Veřejná podpora v praxi obcí AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016 MV ČR reakreditace
Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace A2017/0206-SP/PC/VP MPSV ČR
Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociálních službách A2019/0553-VP MPSV ČR
Vedení správního spisu AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020 MV ČR
Vedení poradenského rozhovoru A2019/0395-SP/PC MPSV ČR
Vedení matrik AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017 MV ČR reakreditace
Včasná detekce rizikového chování žáků Č.j.:MSMT-33843/2019-2-1164 MŠMT
Včasná detekce rizikového chování dětí A2019/0978-SP/PC/VP MPSV ČR
Úvod do zákona o obchodních korporacích pro pracovníky obecních a městských úřadů AK/PV-652/2017 AK/VE-342/2017 MV ČR reakreditace
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte AK/PV-474/2019 AK/VE-298/2019 MV ČR
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte A2019/1432-SP/PC/VP MPSV ČR
Úvod do problematiky práce s romskou rodinou a její specifika A2019/0575-SP/PC/VP MPSV ČR
Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením (OZP) A2018/0313-SP/PC MPSV ČR
Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí A2018/0510-SP/PC/VP MPSV ČR
Úřední deska v praxi obcí AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016 MV ČR reakreditace
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky A2017/0430-SP/VP MPSV ČR
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky AK/PV-618/2018 AK/VE-355/2018 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - rozšiřující seminář AK/PV-489/2019 AK/VE-310/2019 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - vlastní zdroje AK/PV-585/2019 AK/VE-364/2019 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - transfery AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování AK/PV-489/2019 AK/VE-310/2019 MV ČR
Účetní závěrka aktuálně AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020 MV ČR
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů A2018/0139-SP/VP MPSV ČR
Tvorba vyhlášek o místních poplatcích AK/PV-142/2006 MV ČR reakreditace
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách A2019/1244-PC/VP MPSV ČR
Techniky sdílení a supervize A2020/0535-SP/PC MPSV ČR
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015 MV ČR reakreditace
Školský zákon se zaměřením na rozhodování ředitelů škol a školských zařízení AK/PV-256/2018 AK/VE-154/2018 MV ČR
Školení pro správce hřbitovů AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017 MV ČR reakreditace
Syndrom vyhoření (úvod do problematiky) A2020/0043-SP/PC/VP MPSV ČR
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu A2019/0362-SP/VP MPSV ČR
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem A2019/1451-SP/PC/VP MPSV ČR
Střet zájmů AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017 MV ČR reakreditace
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny A2019/1437-SP/VP MPSV ČR
Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny A2019/1430-PC/VP MPSV ČR
Strategické plánování pro ÚSC AK/PV-411/2020 AK/VE-279/2020 MV ČR
Stavební úpravy památek v praxi AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017 MV ČR reakreditace
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb. AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018 MV ČR
Stavby v katastru nemovitostí AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018 MV ČR
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí A2019/0981-SP/PC/VP MPSV ČR
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí AK/PV-47/2020 AK/VE-31/2020 MV ČR
Správní trestání na úseku stavebního řádu AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017 MV ČR reakreditace
Správní trestání na úseku stavebního řádu AK/PV-701/2017 AK/VE-361/2017 MV ČR
Správní trestání AK/PV-648/2017 AK/VE-339/2017 MV ČR
Správní řízení v praxi SPOD AK/PV-700/2013 AK/VE-440/2013 MV ČR reakreditace
Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí A2020/0049/SP/VP MPSV ČR
Správní řád ve vazbě na stavební zákon AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019 MV ČR
Správní řád krok za krokem AK/PV-119/2018 AK/VE-70/2018 MV ČR
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014 MV ČR reakreditace
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy AK/PV-34/2018 AK/VE-22/2018 MV ČR
Správní řád - aktuality a praxe AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017 MV ČR reakreditace
Správní poplatky na úseku stavebního řádu AK/PV-574/2019 AK/VE-356/2019 MV ČR
SPOD v právu a praxi: působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných AK/PV-31/2018 AK/VE-20/2018 MV ČR
Spisová služba ve veřejné správě AK/PV-564/2012 MV ČR reakreditace
Spisová služba AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017 MV ČR reakreditace
Specifika sociální komunikace v gerontologii A2017/0207-SP/PC/VP MPSV ČR
Specifika práce s romskou rodinou A2018/0182-SP/PC/VP MPSV ČR
Specifika komunikace s mladistvým klientem A2018/0555-SP/PC/VP MPSV ČR
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách A2018/0820-SP/PC MPSV ČR
Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD A2018/0131-SP/VP MPSV ČR
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR A2020/0050-SP/VP MPSV ČR
Sociální šetření A2017/0334-SP MPSV ČR
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe A2020/0069-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti A2018/0577-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti AK/PV-179/2019 AK/VE-108/2019 MV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti A2020/0753-SP/VP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním A2020/0754-SP/VP MPSV ČR
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci A2020/0743-SP MPSV ČR
Sociální práce s manipulativním rodičem A2017/0464-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním A2018/0324-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním AK/PV-380/2020 AK/VE-255/2020 MV ČR
Sociální pohřby, správa hřbitova AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017 MV ČR reakreditace
Sociální bydlení v praxi veřejné správy A2019/0563-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální bydlení v praxi veřejné správy AK/PV-10/2020 AK/VE-8/2020 MV ČR
Sociálně-právní ochrana dětí A2018/0132-SP MPSV ČR
Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních A2018/0136-SP MPSV ČR
Smlouvy a ceny ve výstavbě AK/PV-355/2017 AK/VE-195/2017 MV ČR reakreditace
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech A2020/0369-SP MPSV ČR
Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu AK/PV-214/2020 AK/VE-144/2020 MV ČR
Skončení pracovního poměru úředníka AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020 MV ČR
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013 MV ČR reakreditace
Sebepoškozování, sebevraždy A2020/0370-SP/PC MPSV ČR
Řízení rizik v každodenní praxi úřadu AK/PV-344/2019 AK/VE-211/2019 MV ČR
Řešení konfliktních situací A2017/0553-SP/PC/VP MPSV ČR
Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi AK/PV-689/2017 AK/VE-357/2017 MV ČR
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020 MV ČR
Rozpočtový proces obce v praxi AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016 MV ČR reakreditace
Rozpočtová skladba AK/VE-237/2016 AK/PV-425/2016 MV ČR reakreditace
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura A2019/0557-SP/VP MPSV ČR
Roční účetní závěrka a její schvalování AK/PV-514/2018 AK/VE-293/2018 MV ČR
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy AK/PV-566/2012 MV ČR reakreditace
Registr přestupků – informační systém evidence přestupků AK/PV-434/2016 MV ČR reakreditace
Působnost orgánů SPOD v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o SPOD AK/PV-345/2019 AK/VE-212/2019 MV ČR
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí A2018/0134-SP/PC MPSV ČR
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných A2020/0356-SP MPSV ČR
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče A2018/0605/SP/VP MPSV ČR
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria A2017/0429-SP/VP MPSV ČR
Případové konference v praxi (úvodní seminář) A2020/0344SP MPSV ČR
Případové konference a role facilitátora v praxi A2017/0421-SP/PC/VP MPSV ČR
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020 MV ČR
Předcházení školní neúspěšnosti žáka-spol. školy a rodiny v (po)rozvodové situaci Č.j.:MSMT-15437/2019-2-711 MŠMT
Projektové řízení v kostce AK/PV-59/2012 MV ČR reakreditace
Projektové řízení AK/VE-44/2012 MV ČR reakreditace
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018 MV ČR
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí A2018/0314-SP MPSV ČR
Problematika památkové péče v praxi AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018 MV ČR
Problematické otázky v praxi územního plánování, vč. judikatury a výkladu novely z.č. 225/2017 Sb. Ak/PV-132/2018 AK/VE-78/2018 MV ČR
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417 MŠMT
Právní minimum pro úředníky AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018 MV ČR
Právní instituty dle zákona o silničním provozu AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020 MV ČR
Praktický výkon finanční kontroly AK/PV-184/2018 AK/VE-105/2018 MV ČR
Pracovní právo aktuálně AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018 MV ČR
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020 MV ČR
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci A2019/0559-SP/PC/VP MPSV ČR
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář) A2020/0071-SP/PC MPSV ČR
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor A2018/0507-SP/PC MPSV ČR
Práce s bolestí klienta A2019/0441-SP/PC/VP MPSV ČR
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky A2019/1461-SP/PC/VP MPSV ČR
Pozemní komunikace a předpisy související AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018 MV ČR
Potřeby dítěte a jejich naplnění A2018/0511-SP/PC MPSV ČR
Potřeby dítěte a jejich naplnění AK/PV-140/2019 AK/VE-85/2019 MV ČR
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015 MV ČR reakreditace
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018 MV ČR
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně AK/PV-1018/2012 AK/VE-725/2012 MV ČR reakreditace
Poruchy chování u dětí AK/PV-410/2018 AK/VE-236/2018 MV ČR
Poruchy chování A2019/0599-SP/PC/VP MPSV ČR
Poruchy chování AK/PV-614/2019 AK/VE-383/2019 MV ČR
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby AK/PV-565/2012 MV ČR reakreditace
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů AK/PV-202/2020 AK/VE-135/2020 MV ČR
Pohřebnictví AK/PV-543/2016 MV ČR reakreditace
Podpora osoby sociálně a duševně slabé A2018/0604-SP/PC/VP MPSV ČR
Podpora efektivního rodičovství A2018/0321-SP/PC MPSV ČR
Pěstounská péče A2017/0463-SP MPSV ČR
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář) A2020/0360-SP MPSV ČR
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020 MV ČR
Orgány obcí a jejich pravomoci AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019 MV ČR
Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe AK/PV-326/2018 AK/VE-195/2018 MV ČR
Ochrana zemědělské půdy AK/PV-671/2018 AK/VE-354/2018 MV ČR
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019 MV ČR
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019 MV ČR
Ochrana osobních údajů a právo na informace AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017 MV ČR
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018 MV ČR
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě) A2020/0068-SP/PC/VP MPSV ČR
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014 MV ČR reakreditace
Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách AK/PV-213/2020 AK/VE-143/2020 MV ČR
Obecní kronika (úvodní kurz) Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019 MV ČR
Obecné a technické požadavky na výstavbu AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018 MV ČR
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky) AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019 MV ČR
Obec a dlužník v insolvenci AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020 MV ČR
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016 MV ČR reakreditace
Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017 MV ČR
Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s nemovitým majetkem obce a při činností stavebního úřadu AK/PV-688/2017 AK/VE-356/2017 MV ČR
Nový občanský zákoník (NOZ) a obce - podnikání, povolování staveb a majetková práva. AK/PV-79/2018 AK/VE-47/2018 MV ČR
Novela stavebního zákona a připravovaná Rekodifikace stavebního práva AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020 MV ČR
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí A2017/0198-SP MPSV ČR
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení A2017/0462-SP/VP MPSV ČR
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů A2017/0414-SP/PC MPSV ČR
Násilí v rodinách a co s ním AK/PV-513/2018 AK/VE-292/2018 MV ČR
Násilí v rodinách a co s ním A2019/0252-SP/PC/VP MPSV ČR
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím A2018/0602-SP/PC/VP MPSV ČR
Náhradní rodinná péče a identita dítěte A2019/0606-SP/PC/VP MPSV ČR
Místní poplatky obcí - aktuálně AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018 MV ČR
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči A2018/0135-SP MPSV ČR
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky A2017/0150-SP/PC MPSV ČR
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017 MV ČR reakreditace
Krizová intervence v praxi A2018/0129-SP/PC MPSV ČR
Korupce a protikorupční opatření AK/PV-120/202O AK/VE-77/2020 MV ČR
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou A2018/0508-SP/PC MPSV ČR
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu A2018/0138-SP MPSV ČR
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou A2019/0251-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace a umění naslouchat A2017/0204-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi A2017/0781-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi AK/PV-33/2020 AK/VE-19/2020 MV ČR
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních A2018/0603-SP/PC/VP MPSV ČR
Jak tvořit obecní zpravodaj AK/PV-228/2013 MV ČR reakreditace
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi A2019/0397-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN A2018/0509-SP/PC MPSV ČR
Jak motivovat klienta ke změně A2018/0137-SP/PC MPSV ČR
Jak identifikovat oběť domácího násilí A2018/0586-SP/PC/VP MPSV ČR
Jak identifikovat oběť domácího násilí AK/PV-599/2019 AK/VE-371/2019 MV ČR
Jak čelit syndromu vyhoření A2018/0583-SP/PC MPSV ČR
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014 MV ČR reakreditace
Inventarizace majetku a závazků AK/PV-75/2019 AK/VE-46/2019 MV ČR
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí A2019/0562-SP/PC MPSV ČR
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017 MV ČR reakreditace
Individuální plánování průběhu sociální služby A2020/0070-SP/PC MPSV ČR
Identita dítěte v náhradní rodinné péči A2018/0318-SP/PC MPSV ČR
Hranice klienta, hranice pracovníka A2019/1431-SP/PC MPSV ČR
Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn AK/PV-91/2019 AK/VE-57/2019 MV ČR
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn A2019/0608-SP/PC/VP MPSV ČR
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech A2019/0398-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018 MV ČR
Formy porozvodového uspořádání péče o děti A2019/0656-SP/PC MPSV ČR
Finanční kontrola podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. AK/PV-138/2018 AK/VE-82/2018 MV ČR
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění AK/PV-215/2017 AK/VE-118/2017 MV ČR reakreditace
Finanční hospodaření a účetnictví obce AK/PV-58/2012 MV ČR reakreditace
Finanční a rozpočtové hospodaření ÚSC - časté chyby v hospodaření obcí AK/PV-57/2018 AK/VE-32/2018 MV ČR
Existenciální Self Management A2020/0072-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Evidence obyvatel v práci ohlašoven AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018 MV ČR
Efektivní hospodaření měst a obcí AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013 MV ČR reakreditace
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019 MV ČR
Dluhové poradenství AK/PV-744/2017 AK/VE-379/2017 MV ČR
Dluhové poradenství A2018/0033-SP/PC MPSV ČR
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu AK/PV-418/2019 AK/VE-268/2019 MV ČR
Dítě jako pachatel A2019/0980-SP/PC/VP MPSV ČR
Dítě jako oběť A2019/0979-SP/PC/VP MPSV ČR
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019 MV ČR
Daňový řád v praxi AK/PV-756/2013 AK/VE-462/2013 MV ČR reakreditace
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014 MV ČR reakreditace
Daňový řád - exekuce a insolvence AK/PV-248/2018 AK/VE-149/2018 MV ČR
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací AK/PV-100/2015 MV ČR reakreditace
Český jazyk v úřední praxi AK/PV-436/2016 MV ČR reakreditace
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019 MV ČR
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - majetek AK/PV-206/2019 AK/VE-122/2019 MV ČR
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy A2018/0130-SP/PC MPSV ČR
Asistent pedagoga a jeho role v systému školství Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417 MŠMT
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017 MV ČR reakreditace
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016 MV ČR reakreditace
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018 MV ČR
Aplikace Czech POINT AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018 MV ČR
Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace AK/PV-21/2018 AK/VE-16/2018 MV ČR
Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018 MV ČR
Agresivní chování a možnosti práce s klienty A2020/0549-SP/PC MPSV ČR
ADHD - výchovné působení A2017/0205-SP/PC MPSV ČR

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).