registrovat se  


O nás - akreditované programy

VCVS ČR o.p.s. je aktuálně držitelem celkově 245 platných akreditovaných vzdělávacích programů.
Akreditovaných programů 143 u MV ČR, 100 u MPSV ČR a 2 u MŠMT ČR.

Název programu
Číslo akreditace
Akreditace
Živnostenský zákon AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018 MV ČR
Zvláštní matrika a mezinárodní právo v matriční praxi AK/VE-40/2017 AK/PV-66/2017 MV ČR
Zpětná vazba v komunikaci A2019/0396-SP/PC MPSV ČR
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti - úvod do problematiky A2019/0977-SP/PC MPSV ČR
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti A2019/0597-SP/PC MPSV ČR
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky 2015/1122-SP/PC MPSV ČR
Zjišťování názoru dítěte A2019/0515-SP/VP MPSV ČR
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství A2018/0133/SP MPSV ČR
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství AK/PV-160/2019 AK/VE-97/2019 MV ČR
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014 MV ČR reakreditace
Zákon o zadávání veřejných zakázek AKI./PV-311/2004 MV ČR reakreditace
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018 MV ČR
Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů A2018/0556-SP/PC/VP MPSV ČR
Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů AK/PV-419/2019 AK/VE-269/2019 MV ČR
Zákon o sociálních službách A2018/0320-SP/PC/VP MPSV ČR
Zákon o sociálních službách AK/PV-420/2019 AK/VE-270/2019 MV ČR
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018 MV ČR
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky. AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018 MV ČR
Zákon o registru smluv AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018 MV ČR
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích AK/PV-576/2018 AK/VE-326/2018 MV ČR
Zákon o ochraně spotřebitele AK/PV-43/2018 AK/VE-25/2018 MV ČR
Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím AK/VE-389/2016 AK/PV-734/2016 MV ČR
Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech AK/PV-491/2018 AK/VE-274/274 MV ČR
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017 MV ČR
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018 MV ČR
Zákon o matrikách, jménu a příjmení AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019 MV ČR
Zákon o kontrole (kontrolní řád) AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018 MV ČR
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017 MV ČR
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019 MV ČR
Základy teorie citové vazby v praxi A2018/0635-SP/VP MPSV ČR
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti 2016/0711-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem A2019/0555-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Základy krizové intervence A2018/0140-SP/PC MPSV ČR
Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy A2018/0554-SP/PC MPSV ČR
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou 2015/1123-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016 MV ČR
Základní principy krizové intervence A2018/0798-SP/PC MPSV ČR
Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou A2019/0607-SP/VP MPSV ČR
Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018 MV ČR
Výkon státního odborného dozoru a státní správy na úseku pozemních komunikací AK/PV-28/2019 AK/VE-20/2019 MV ČR
Výchovné působení (specifické poruchy chování) Č.j. MSMT - 28501/2017-2-2017 MŠMT
Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech. AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018 MV ČR
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019 MV ČR
Vodní zákon AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018 MV ČR
Vnitřní účetní směrnice AK/VE-236/2016 AK/PV-424/2016 MV ČR
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů AK/VE-388/2016 AK/PV-732/2016 MV ČR
Veřejné zakázky malého rozsahu AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017 MV ČR
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017 MV ČR
Veřejná podpora v praxi obcí AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016 MV ČR reakreditace
Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace A2017/0206-SP/PC/VP MPSV ČR
Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociální službách A2019/0553-VP MPSV ČR
Vedení poradenského rozhovoru A2019/0395-SP/PC MPSV ČR
Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018 AK/PV-670/2017 AK/VE-349/2017 MV ČR
Vedení matrik AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017 MV ČR
Vedení hodnotícího pohovoru AK/PV-722/2016 AK/VE-375/2016 MV ČR
Včasná detekce rizikového chování dětí A2019/0978-SP/PC/VP MPSV ČR
Úvod do zákona o obchodních korporacích pro pracovníky obecních a městských úřadů AK/PV-652/2017 AK/VE-342/2017 MV ČR
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte 2016/0031-SP/VP MPSV ČR
Úvod do problematiky práce s romskou rodinou a její specifika A2019/0575-SP/PC/VP MPSV ČR
Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením (OZP) A2018/0313-SP/PC MPSV ČR
Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí A2018/0510-SP/PC/VP MPSV ČR
Úřední deska v praxi obcí AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016 MV ČR reakreditace
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky A2017/0430-SP/VP MPSV ČR
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky AK/PV-618/2018 AK/VE-355/2018 MV ČR
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů A2018/0139-SP/VP MPSV ČR
Tvorba vyhlášek o místních poplatcích AK/PV-142/2006 MV ČR reakreditace
Time management - pánem svého času jednoduše a účinně AK/VE-39/2017 AK/PV-63/2017 MV ČR
Techniky komunikace s dětmi - úvod do problematiky 2015/1124-PC/SP MPSV ČR
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015 MV ČR reakreditace
Školský zákon se zaměřením na rozhodování ředitelů škol a školských zařízení AK/PV-256/2018 AK/VE-154/2018 MV ČR
Školení pro správce hřbitovů AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017 MV ČR
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky) 2016/0292-SP/PC/VP/PP MPSV ČR
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu A2019/0362-SP/VP MPSV ČR
Střet zájmů AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017 MV ČR
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny 2016/0291-SP MPSV ČR
Stavební úpravy památek v praxi AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele z. č. 225/2017 Sb. AK/PV-759/2017 AK/VE-389/2017 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona AK/PV-10/2018 AK/VE-6/2018 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe AK/PV-23/2017 AK/VE-20/2017 MV ČR
Stavby v katastru nemovitostí AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018 MV ČR
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí A2019/0981-SP/PC/VP MPSV ČR
Správní trestání na úseku stavebního řádu AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017 MV ČR
Správní trestání na úseku stavebního řádu AK/PV-701/2017 AK/VE-361/2017 MV ČR
Správní řízení v praxi SPOD AK/PV-700/2013 AK/VE-440/2013 MV ČR reakreditace
Správní řízení na úseku evidence obyvatel - s ohledem na nový občanský zákoník AK/PV-750/2013 AK/VE-457/2013 MV ČR reakreditace
Správní řád ve vazbě na stavební zákon AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019 MV ČR
Správní řád krok za krokem AK/PV-119/2018 AK/VE-70/2018 MV ČR
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014 MV ČR reakreditace
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy AK/PV-34/2018 AK/VE-22/2018 MV ČR
Správní řád - aktuality a praxe AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017 MV ČR
SPOD v právu a praxi: působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných AK/PV-31/2018 AK/VE-20/2018 MV ČR
Spisová služba ve veřejné správě AK/PV-564/2012 MV ČR reakreditace
Spisová služba AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017 MV ČR
Specifika sociální komunikace v gerontologii A2017/0207-SP/PC/VP MPSV ČR
Specifika práce s romskou rodinou A2018/0182-SP/PC/VP MPSV ČR
Specifika komunikace s mladistvým klientem A2018/0555-SP/PC/VP MPSV ČR
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách A2018/0820-SP/PC MPSV ČR
Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD A2018/0131-SP/VP MPSV ČR
Sociální šetření A2017/0334-SP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti 2016/0708-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti A2018/0577-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti AK/PV-178/2019 AK/VE-108/2019 MV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním 2016/0712-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Sociální práce s manipulativním rodičem A2017/0464-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním A2018/0324-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017 MV ČR
Sociální bydlení v praxi veřejné správy A2019/0563-SP/PC/VP MPSV ČR
Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky 2016/0706-PC/SP/VP MPSV ČR
Sociálně-právní ochrana dětí A2018/0132-SP MPSV ČR
Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních A2018/0136-SP MPSV ČR
Smlouvy a ceny ve výstavbě AK/PV-355/2017 AK/VE-195/2017 MV ČR
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013 MV ČR reakreditace
Řízení rizik v každodenní praxi úřadu AK/PV-344/2019 AK/VE-211/2019 MV ČR
Řešení konfliktních situací A2017/0553-SP/PC/VP MPSV ČR
Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi AK/PV-689/2017 AK/VE-357/2017 MV ČR
Rozpočtový proces obce v praxi AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016 MV ČR reakreditace
Rozpočtová skladba AK/VE-237/2016 AK/PV-425/2016 MV ČR reakreditace
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura A2019/0557-SP/VP MPSV ČR
Roční účetní závěrka a její schvalování AK/PV-514/2018 AK/VE-293/2018 MV ČR
Roční účetní uzávěrka a její schvalování - včetně vzorového příkladu sestavení podkladů pro schvalování AK/PV-699/2013 AK/VE-439/2013 MV ČR reakreditace
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy AK/PV-566/2012 MV ČR reakreditace
Registr přestupků – informační systém evidence přestupků AK/PV-434/2016 MV ČR reakreditace
Působnost orgánů SPOD v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o SPOD AK/PV-345/2019 AK/VE-212/2019 MV ČR
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí A2018/0134-SP/PC MPSV ČR
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče A2018/0605/SP/VP MPSV ČR
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria A2017/0429-SP/VP MPSV ČR
Případové konference v praxi (aktualizovaný úvodní seminář) 2016/0709-SP MPSV ČR
Případové konference a role facilitátora v praxi A2017/0421-SP/PC/VP MPSV ČR
Předcházení školní neúspěšnosti žáka-spol. školy a rodiny v (po)rozvodové situaci Č.j.:MSMT-15437/2019-2-711 MŠMT
Projektové řízení v kostce AK/PV-59/2012 MV ČR reakreditace
Projektové řízení AK/VE-44/2012 MV ČR reakreditace
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018 MV ČR
Problematika řešení konfliktních situací - uvedení do tématu 2016/0290-SP MPSV ČR
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí A2018/0314-SP MPSV ČR
Problematika památkové péče v praxi AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018 MV ČR
Problematické otázky v praxi územního plánování, vč. judikatury a výkladu novely z.č. 225/2017 Sb. Ak/PV-132/2018 AK/VE-78/2018 MV ČR
Právní minimum pro úředníky AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018 MV ČR
Praktický výkon finanční kontroly AK/PV-184/2018 AK/VE-105/2018 MV ČR
Pracovní právo aktuálně AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018 MV ČR
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci A2019/0559-SP/PC/VP MPSV ČR
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny 2016/0289-SP MPSV ČR
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář) 2016/0030-PC/SP MPSV ČR
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor A2018/0507-SP/PC MPSV ČR
Práce s bolestí klienta A2019/0441-SP/PC/VP MPSV ČR
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky 2016/0293-SP MPSV ČR
Pozemní komunikace a předpisy související AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018 MV ČR
Povinnosti zaměstnance a vedoucího zaměstnance AK/PV-241/2014 AK/VE-70/2014 MV ČR reakreditace
Potřeby dítěte a jejich naplnění A2018/0511-SP/PC MPSV ČR
Potřeby dítěte a jejich naplnění AK/PV-140/2019 AK/VE-85/2019 MV ČR
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015 MV ČR reakreditace
Postupy stavebních úřadů ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu AK/VE-50/2017 AK/PV-79/2017 MV ČR
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018 MV ČR
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně AK/PV-1018/2012 AK/VE-725/2012 MV ČR reakreditace
Poruchy chování u dětí AK/PV-410/2018 AK/VE-236/2018 MV ČR
Poruchy chování A2019/0599-SP/PC/VP MPSV ČR
Poradenství obce ve věci opatrovnictví fyzické osoby AK/PV-565/2012 MV ČR reakreditace
Pohřebnictví AK/PV-543/2016 MV ČR reakreditace
Podpora osoby sociálně a duševně slabé A2018/0604-SP/PC/VP MPSV ČR
Podpora efektivního rodičovství A2018/0321-SP/PC MPSV ČR
Pěstounská péče A2017/0463-SP MPSV ČR
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář) 2016/0631-PC/SP MPSV ČR
Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe AK/PV-326/2018 AK/VE-195/2018 MV ČR
Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář) 2016/0707-PC/SP/VP MPSV ČR
Ochrana zemědělské půdy AK/PV-671/2018 AK/VE-354/2018 MV ČR
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019 MV ČR
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019 MV ČR
Ochrana osobních údajů a právo na informace AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017 MV ČR
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018 MV ČR
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014 MV ČR reakreditace
Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách AK/PV-148/2017 AK/VE-87/2017 MV ČR
Obecní kronika (úvodní kurz) Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019 MV ČR
Obecné a technické požadavky na výstavbu AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018 MV ČR
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016 MV ČR reakreditace
Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017 MV ČR
Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s nemovitým majetkem obce a při činností stavebního úřadu AK/PV-688/2017 AK/VE-356/2017 MV ČR
Nový občanský zákoník (NOZ) a obce - podnikání, povolování staveb a majetková práva. AK/PV-79/2018 AK/VE-47/2018 MV ČR
Novinářská praxe AK/PV-81/2014 MV ČR reakreditace
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí A2017/0198-SP MPSV ČR
Nová právní úprava správního trestání od 1. 7. 2017 AK/PV-648/2017 AK/VE-339/2017 MV ČR
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení A2017/0462-SP/VP MPSV ČR
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů A2017/0414-SP/PC MPSV ČR
Násilí v rodinách a co s ním AK/PV-513/2018 AK/VE-292/2018 MV ČR
Násilí v rodinách a co s ním A2019/0252-SP/PC/VP MPSV ČR
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím A2018/0602-SP/PC/VP MPSV ČR
Náhradní výchova (úvod do problematiky) 2016/0710-PC/SP/VP/PP MPSV ČR
Náhradní rodinná péče a identita dítěte A2019/0606-SP/PC/VP MPSV ČR
Místní poplatky obcí - aktuálně AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018 MV ČR
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči A2018/0135-SP MPSV ČR
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky A2017/0150-SP/PC MPSV ČR
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017 MV ČR
Kronika 21. století AK/PV-476/2014 AK/VE-210/2014 MV ČR reakreditace
Krizová intervence v praxi A2018/0129-SP/PC MPSV ČR
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou A2018/0508-SP/PC MPSV ČR
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu A2018/0138-SP MPSV ČR
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou A2019/0251-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace a umění naslouchat A2017/0204-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi A2017/0781-SP/PC/VP MPSV ČR
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních A2018/0603-SP/PC/VP MPSV ČR
Jak tvořit obecní zpravodaj AK/PV-228/2013 MV ČR reakreditace
Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi A2019/0397-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN A2018/0509-SP/PC MPSV ČR
Jak motivovat klienta ke změně A2018/0137-SP/PC MPSV ČR
Jak identifikovat oběť domácího násilí A2018/0586-SP/PC/VP MPSV ČR
Jak čelit syndromu vyhoření A2018/0583-SP/PC MPSV ČR
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014 MV ČR reakreditace
Inventarizace majetku a závazků AK/PV-75/2019 AK/VE-46/2019 MV ČR
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí A2019/0562-SP/PC MPSV ČR
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017 MV ČR
Identita dítěte v náhradní rodinné péči A2018/0318-SP/PC MPSV ČR
Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn AK/PV-91/2019 AK/VE-57/2019 MV ČR
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn A2019/0608-SP/PC/VP MPSV ČR
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech A2019/0398-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018 MV ČR
Formy porozvodového uspořádání péče o děti A2019/0656-SP/PC MPSV ČR
Finanční kontrola podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. AK/PV-138/2018 AK/VE-82/2018 MV ČR
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění AK/PV-215/2017 AK/VE-118/2017 MV ČR
Finanční hospodaření a účetnictví obce AK/PV-58/2012 MV ČR reakreditace
Finanční a rozpočtové hospodaření ÚSC - časté chyby v hospodaření obcí AK/PV-57/2018 AK/VE-32/2018 MV ČR
Exekuce a insolvence v daňovém řízení AK/PV-548/2017 AK/VE-294/2017 MV ČR
Evidence obyvatel v práci ohlašoven AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018 MV ČR
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017 MV ČR
Efektivní komunikace AK/PV-534/2017 AK/VE-289/2017 MV ČR
Efektivní hospodaření měst a obcí AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013 MV ČR reakreditace
Dluhové poradenství AK/PV-744/2017 AK/VE-379/2017 MV ČR
Dluhové poradenství A2018/0033-SP/PC MPSV ČR
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu 2016/0029-PC/SP MPSV ČR
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu AK/PV-418/2019 AK/VE-268/2019 MV ČR
Dítě jako pachatel A2019/0980-SP/PC/VP MPSV ČR
Dítě jako oběť A2019/0979-SP/PC/VP MPSV ČR
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019 MV ČR
Daňový řád v praxi AK/PV-756/2013 AK/VE-462/2013 MV ČR reakreditace
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014 MV ČR reakreditace
Daňový řád - exekuce a insolvence AK/PV-248/2018 AK/VE-149/2018 MV ČR
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací AK/PV-100/2015 MV ČR reakreditace
Český jazyk v úřední praxi AK/PV-436/2016 MV ČR reakreditace
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019 MV ČR
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - majetek AK/PV-206/2019 AK/VE-122/2019 MV ČR
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy A2018/0130-SP/PC MPSV ČR
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017 MV ČR
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi AK/VE-337/2016 AK/PV-638/2016 MV ČR reakreditace
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018 MV ČR
Aplikace Czech POINT AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018 MV ČR
Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace AK/PV-21/2018 AK/VE-16/2018 MV ČR
Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018 MV ČR
ADHD - výchovné působení A2017/0205-SP/PC MPSV ČR

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).