registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Přezkoumání hospodaření jako významný nástroj kontroly ÚSC

dvoudenní kurz (24.4.2018 a 17.5.2018)

Variabilní symbol: 1018035
Datum konání: 24.4.2018 - 17.5.2018
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, učebna Nepustilovy jazykové školy
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Lektor 2: Ing. Tomáš Matejov
Akreditace u MV ČR: AK/VE-260/2016 AK/PV-475/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 3700,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální a praktické informace o přípravě a průběhu přezkoumání hospodaření a jeho vazbě na schvalování závěrečného účtu a účetní závěrky.

Program:

Den první: Rozpočet - základní charakteristika rozpočtu, příprava, sestavení návrhu, projednání a schválení rozpočtu

Část Rozpočet obsahuje informace k tomu, jak sestavit návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu, jak postupovat při zveřejňování návrhu rozpočtu, schvalování, aktualizaci a jejich hodnocení.

Dále budou ve vazbě na rozpočet probrány dotace, a to jak přijaté, tak příspěvky poskytnuté z rozpočtu ÚSC. Bude rozebráno poskytování individuálních dotací a poskytnuty informace, jak postupovat při vyhlašování dotačních programů.

U dotací přijatých bude kladen důraz na jejich správné zařazení do rozpočtu a zejména jejich čerpání v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a včasné a správné vyúčtování.

Část o závěrečném účtu bude využita nejen pro poskytnutí informací o jeho obsahu, ale také pro shrnutí všech předchozích částí. Důraz bude kladen na náležitosti závěrečného účtu, aby zahrnoval všechny náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočtový výhled
Soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
Závěrečný účet
Poskytování dotací z rozpočtu obce
Vztah zřizovatele k příspěvkovým organizacím z hlediska rozpočtu
Přijetí, zařazení do rozpočtu a čerpání dotace, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů k veřejným rozpočtům, kontrola dodržení účelu a podmínek jejich použití
Využití úvěrů jako zdroje financování a spolufinancování obce
Dodržování podmínek stanovených jinými zákony, zejména hzákonem o finanční kontrole
Shrnutí informací, test na ověření znalostí
Druhý den: Účetnictví

Obsahuje informace podle § 2 odst. 2 písm. zákona č. 420/2000 Sb., které převážně vyplývají z účetnictví.

Je zapotřebí informovat, jak má vyhlížet účetnictví vedené ÚSC včetně věcné a formální správnosti účetních dokladů, včetně vazby na zákon o finanční kontrole.

Dále je zapotřebí probrat jednotlivé účtové třídy v souvislosti s požadavky zákon o přezkoumání hospodaření a zákon o obcích:

Hospodaření s majetkem ÚSC a majetkem státu, pohledávky a závazky a nakládání s nimi.

Dále je zapotřebí aktualizovat část o nákladech a výnosech, v kterých se zobrazuje činnost obce a jejich vazbu na příjmy a výdaje z rozpočtu obce.

Vzhledem k tomu, že většina obcí využívá výsledky přezkoumání hospodaření také pro schvalování účetní závěrky obce, je vhodné pojednat o účetní závěrce, o její přípravě, sestavení a správném obsahu, který zobrazuje výsledek hospodaření ÚSC z jiného hlediska než závěrečný účet.

Při celém výkladu je zapotřebí sledovat požadavky zákona o obcích, kterými omezuje majetkové operace ÚSC.

Předpisy ve vedení účetnictví platné k 1. 1. 2016, vedení účetnictví ÚSC
Majetek ÚSC, jeho zobrazení v účetnictví a omezení s jeho nakládním
Nakládání s majetkem státu a jiných účetních jednotek
Zastavování majetku, zřizování věcných břemen
Pohledávky a závazky ÚSC - vznik, postoupení, opravné položky, odpis
Omezení ručení za pohledávky a závazky jiných osob
Problematika hlavní a doplňkové (ekonomické) činnosti ÚSC
Náklady a výnosy ÚSC
Přípravné operace pro sestavení účetní závěrky (např. čas. rozlišení)

  • Účetní závěrka, náplň a funkce přílohy k účetní závěrce                                      
  • Vyhodnocení výsledků přezkoumání hospodaření, využití výsledků přezkoumání

Hospodaření pro schválení účetní závěrky                                                       

  • Shrnutí, odpovědi na dotazy                                                                               

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).