registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do zákona o obchodních korporacích pro pracovníky obecních a městských úřadů

Variabilní symbol: 1518021
Datum konání: 1.3.2018 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 22 let ve veřejné správě
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • starosta Písku (1998-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • advokátní koncipient 2012-2015
 • od roku 2015 samostatný advokát

V současnosti  vede semináře zaměřené na veřejné zakázky, nový občanský zákoník, úpravy nájemních smluv pro ÚSC, správní řád, vady správních aktů a jejich náprava, odpovědnost členů zastupitelstev ÚSC za škodu. 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-652/2017 AK/VE-342/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti o nové regulaci práva obchodních korporací provedené zákonem č. 90/2012 Sb. a jak se tato nová právní úprava práva korporací promítá ve správním řízení vedeném prvostupňovými správními orgány. 

Program:

1. Obecný výklad problematiky zejména vztahu mezi právem soukromým a veřejným.

 • Základní důvody a východiska rekodifikace soukromého práva provedené v ČR v l. 2012 a 2013,
 • Vzájemný vztah úpravy korporací mezi zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

2. Jednotlivé instituty právem upravené se zdůrazněním odlišností od předchozí právní úpravy.

 • typy právních forem obchodních korporací,
 • způsob založení a vzniku jednotlivých korporací,
 • jednání za právnickou osobu před a po jejím založení, při likvidaci,
 • orgány obchodní korporace,
 • neplatnost a zdánlivé právní jednání orgánů korporace,
 • pravidlo bussines judgement rules,
 • povinnosti dobrého hospodáře členů orgánu obchodních korporací,
 • postup wrongfull trading (ručení členů orgánů při úpadku),
 • ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě,
 • řešení sporů uvnitř obchodních korporací, společnické a akcionářské žaloby, žaloby na neplatnost usnesení valné hromady,
 • řednotlivé typy korporací upravené v ZOK (komanditní spol, v.o.s., spol. s r.o., a.s., družstvo),
 • druhy obchodních podílů a akcií,
 • vnitřní systém struktury a.s. (monistický dualistický),
 • zákaz konkurence,
 • družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo,
 • přechodná ustanovení ZOK, opt-in,
 • insolvenční řízení,
 • obsah zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • vliv úpravy zákona o obchodních korporacích na veřejné právo, zejména na postupy dle správního řádu,                                                                                                                


 

3. Závěr, shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).