registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách

Variabilní symbol: 1518041
Datum konání: 31.5.2018
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0813-PC/SP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Klient pod vlivem psychoaktivní látky: užívání drog mění psychické reakce a prožívání jedince, vyvolává změny v kognitivní struktuře, které se projevují zhoršenou koncentrací pozornosti, slábne paměť a nadužívání drog může vést až k demenci. Závislý jedinec má zkreslené vnímání reality. Typickými projevy jsou bludy a halucinace. Jednání a chování se pod vlivem drogy mění v závislosti na užívané droze. Jedinec může být vysoce vyburcovaný a aktivní, na druhé straně může v jeho jednání nastat útlum. Závislý jedinec je labilnější a dráždivější, má neodhadnutelné reakce. Závislost má významné sociální důsledky, mění se životní styl a hierarchie hodnot u závislého jedince. Kvůli získání drogy přestává respektovat právní normy, začíná krást, prostituovat. Sociální pracovník by se měl snažit udržet neutrální atmosféru, nedoporučuje se uzavírat s klientem pod vlivem omamných látek jakékoli dohody. Pracovník by měl počítat s mnoha problémy, především s nespolehlivosti a nedůvěrou klienta. Jádrem práce sociálního pracovníka s klientem závislým na omamných látkách je bezpředsudečný přístup, trpělivost, rozhodnost, pracovník nesmí polevovat ze zadaných úkolů. Je vhodné zvolit direktivní způsob práce, který by měl vycházet z klientovy situace. Cílem společné práce je přimět klienta k léčbě.

Cíle kurzu:

Absolvent programu se naučí orientovat v základní terminologii oboru adiktologie, bude znát základní členění závislostí, získá znalosti o příčinách závislostí na návykových látkách a informace o pozorovatelných příznacích užití jednotlivých psychoaktivních látek. Seznámí se specifiky sociálního kontaktu s klientem závislým na NL, naučí se jak komunikovat s klientem závislým na NL, bude informován o motivačním rozhovoru a základních pravidlech pro práci s rodinou takového klienta.

Program:

Úvod kurzu

 • lektoři,
 • kurz a jeho cíle,
 • účastníci

Motivace a očekávání účastníků od kurzu

1. Základní terminologie v adiktologii, historický exkurz, trendy ve zneužívání psychoaktivních látek.

 měkké vs tvrdé drogy; smart drugs

2. Základní členění závislostí
3. Příčiny drogových závislostí

 • endogenní – vrozená vulnerabilita
 • kognitivně behaviorální a sociální učení
 • smíšené příčiny – rodinné poruchy, kodependence
 • příklady z praxe - kazuistiky

4. Pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek:

 • projevy, rizika, důsledky.
 • Harm reduction, nízkoprahové programy
 • možnosti terapeutického versus represivního zacházení
 • doléčování, sociální rehabilitace
 • prevence relapsu
 • příklady z praxe

5. Sociální kontakt s drogově závislými

 • specifické projevy,
 • zvláštnosti v komunikaci,
 • zvládání psychické komorbidity,
 • dynamická a statická rizika,
 • protektivní faktory,
 • rodičovství, mateřství.

6. Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

 • motivace ke změně – cíle motivačního rozhovoru
 • pravidla pro práci s rodinou

7. Řešení problémů z praxe


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).