registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy

Variabilní symbol: 0317 690
Datum konání: 24.4.2018
Čas: 8:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - Podrobné informace
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski

Lektor od roku 2001: přednášková činnost v rámci úřadů, VCVS ČR. Přednášky na témata: správní řád, přestupkové řízení, správní řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové řízení v praxi obcí, zákon o obcích, stížnosti, petice, poskytování informací, přestupky na úseku stavebního zákona.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-34/2018 AK/VE-22/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky ÚSC vykonávající státní správu v přenesené působnosti se správním řádem a s nástroji správního řízení. Má napomoci kvalifikované činnosti správních úřadů.

Program:

1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako obecná procesní právní úprava řízení před správním orgánem
2. Subjekty pohybující se v řízení podle správního řádu. Námitky podjatosti.

 • Vůči všem úředním osobám správního orgánu, vůči úředním osobám, které se na výkonu pravomoci v konkrétním řízení zjevně nepodílejí, námitky založené na účelových spekulacích (obec příjemce pokuty apod.), otázka tzv. systémového rizika podjatosti při rozhodování orgánů ÚSC.
 • V případě odvolání proti usnesení o námitce podjatosti není nutno čekat na PM rozhodnutí.

Úkony správního orgánu v řízení podle správního řádu

Právo na tlumočníka, jednací jazyk

 • Jazyková práva každého, jazyková práva národnostních menšin, kdo obstará tlumočníka, kdo hradí náklady.

4. Úkony účastníků řízení

 • Plné moci, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnci ze zahraničí, nezletilý „zmocněnec, vůle zvolit si zmocněnce projevená až po zahájení ústního jednání.
 • Prosté kopie a skeny plných mocí, plná moc bez podpisu zmocnitele, specifikace rozsahu zmocnění, výzvy k odstranění vad (doručovat zmocněnci nebo zmocniteli?).
 • Volba zmocněnce v zahraničí, jemuž se nedaří doručovat, úkony nezletilého „zmocněnce“.

5. Průběh řízení v I. stupni - ústní jednání, předvolání k ústnímu jednání, omluvy, projednání v nepřítomnosti

 • Obligatorní ústní jednání (ÚJ) k projednání přestupky, ÚJ jako prostor pro realizaci práv x ÚJ, kdy osobní účast obviněného je nutná ke zjištění stavu věci.
 • Judikatura k omluvám obviněných a zmocněnců, kdy lze omluvy neakceptovat.
 • Vadná podání (zejména blanketní odvolání). Výzvy správního orgánu k odstranění nedostatků podání, doplňování ze strany účastníků (jejich zástupců). „Pravé“ a „nepravé“ blanketní odvolání, potvrzování podání učiněných prostém e-mailem do 5 dnů (např. zásilkou podanou v zahraničí).
 • Návrhy na provedení důkazů. Zpochybňování provedení důkazů, záznamy, nadbytečné, účelové, spekulativní návrhy na provedení důkazů, námitky nepoužitelnosti úředních záznamů jako podkladů pro rozhodnutí, námitky vůči absenci postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu.
 • Plné moci, druhy plných mocí, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnce ze zahraničí, nezletilý zmocněnec, vůle zvolit si zmocněnce projevená až po zahájení ÚJ.

6. Doručování účastníkům řízením, zmocněncům, substitutům, doručování úkonů účastníků. Trvalý pobyt na adrese obecního úřadu (ohlašovny), účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu, zpřístupnění DS „těsně“ před vydáním a doručením rozhodnutím, vo
7. Odvolací řízení
8. Přezkumné řízení, obnova řízení
9. Exekuce
10. Veřejnoprávní smlouvy, ostatní instituty správního řádu
11. Žádost o informace ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle §38 správního řádu

• Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).