registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dluhové poradenství

kurz je také akreditovaný u MV ČR

Variabilní symbol: 1018105
Datum konání: 1.11.2018 - 2.11.2018
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Gabriela Šťastná
 • Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2011.
 • Je samostatnou advokátkou a ve své praxi se věnuje občanskému i trestnímu právu. Převážně se specializuje na problematiku exekucí a to jak z pohledu dlužníků, tak věřitelů.
 • Má zkušenosti s výukou základů práva, organizace a metodiky v rámci organizace Junák.
 • Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi věnujícími se pomoci sociálně slabým rodinám.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 3500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program Dluhové poradenství je určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pod dohledem sociálního pracovníka vykonávají činnost základního poradenství pro klienty ve finanční tísni či finanční tísni ohrožené tj. v oblasti uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí. Obsahem kurzu je problematika dluhů a jejich vymáhání v celé šíři, od příčin zadlužení a charakteristky nejčastějších pohledávek, přes mimosoudní vymáhání pohledávky, základy soudního řízení, až k fázi vymáhání pohledávek v rámci exekuce či insolvence.

Vzhledem k šíři problematiky a k neustále se vyvíjející právní úpravě, včetně soudní praxe, se program klade za cíl zejména nastínit základní pojmy a principy jednotlivých fází řešení pohledávek tak, aby byl pracovník dále schopen na základě získaných kompetencí řešit s klientem jeho konkrétní situaci, doprovázet ho v komunikaci s úřady, soudy, exekutory a dalšími zúčastněnými osobami, a rovněž sledovat vývoj legislativy a soudní praxe vztahující se k dluhové problematice.

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní orientaci v dotčených právních předpisech, doplní si znalosti v oblasti práce s klientem v dluhové pasti (správná motivace klienta), které bude moci uplatnit při základním sociálním poradenství týkajícícho se uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Program:

První den 1.11.2018

1. Úvod do problematiky. Role pracovníka v sociálních službách, zásady práce s klientem

 • Problém zadluženosti ve společnosti.
 • Právní a finanční (ne)gramotnost.
 • "Právní džungle".
 • Úloha sociálního pracovníka a pocity klienta.

2. Zmapování situace klienta, zdroje informací.

 • Zmapování situace.
 • Respektovat klienta, ale požadovat otevřenost.
 • Zjistit, zda hrozí prodlení.
 • Určit postup kroků, zapojovat klienta.
 • Sanace aktuální situace.
 • Zjištění souvisejících problémů.
 • Nabídnout pohled z druhé strany.

3. Druhy pohledávek a jejich příslušenství

 • Vykonatelna/nevykonatelná pohledávka.
 • Příslušenství pohledávky (úroky, úroky z prodlení, náklady řízení)
 • Spltnost.
 • Promlčení.
 • Dluhy z úvěrů, ze zdravotního pojištění.
 • Telekomunikační služby.
 • Pohledávky státu či samospráv.

4. Osoby zúčastněné na vymáhání pohledávek. Mimosoudní vymáhání.

 • věřitel,
 • advokát,
 • inkasní agentura,
 • soud,
 • rozhodce,
 • exekutor,

5. Soudní řízení, rozhodčí řízení

Co je:

 • předžalobní upomínka,
 • místní příslušnost,
 • platební rozkaz,
 • rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání,
 • opravné prostředky,

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách.

Žaloba o neplatnost rozhodčího nálezu.

Úprava před a po 1. 4. 2012.

6. Shrnutí učiva z prvního dne, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností.

Druhý den 2.11.2018

7. Exekuční řízení, jednotlivé způsoby vymáhání, obrana povinného v exekuci.

 1. Exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb.
 2. Způsob provedení exekuce.
 3. Podmínky exekuce, zahájení exekuce.
 4. Úkony povinného v exekuce.
 5. Návrh na zastavení exekuce.
 6. Exekuce prodejem movitých věcí.
 7. Insolvence a odlužení.

8. Náklady spojené s vymáháním pohledávky

 1. Náklady mimosoudního vymáhání.
 2. Náklady soudního řízení.
 3. Soudní poplatky.
 4. Náklady za znalecké posudky.
 5. Odměna za úkon právní služby, paušální náhrada hotových výdajů, cestovné, DPH, náhrada za ztrátu času.
 6. Nepřiznání náhrady nákladů řízení.
 7. Odměna exekutora.
 8. Rozhodování o nákladech řízení.

9. Společné jmění manželů

 1. Majetek ve společném jmění manželů.
 2. Společné jmění manželů § 708 -753 OZ.
 3. Postižení účtu a mzdy manžela povinného od září 2015.
 4. Společné jmění manželů.
 5. Nakládání se SJM.

10. Trestněprávní rozměr dluhové problematiky

 1. Za dluhy se nezavírá.
 2. Úvěrový či pojistný podvod.
 3. Poškození a zvýhodnění věřitele.
 4. Způsob úpadku.
 5. Porušení povinnosti v insolvenčním řízení.
 6. Zanedbání povinné výživy.

11. Shrnutí, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).