registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Případové konference v praxi (aktualizovaný úvodní seminář)

Variabilní symbol: 1018093
Datum konání: 27.9.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno, učebna Nepustilovy jazykové školy
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0709-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s metodou Případové konference, vyložit problematiku nástrojů, které tato metoda používá, seznámit je s přípravou realizace případové konference, jejím průběhem a výstupy. Vzdělávací program je zaměřen na praktické využití případové konference v oblasti SPO a terénní sociální práce s jednotlivci.
Absolvent programu rozumí pojmům facilitace, facilitátor a zná teoretická východiska k problematice případové konference, zná metodologii. Po absolvování semináře dokáže stanovit vhodnost využití této metody, cíle a následného vyhodnocení naplnění. Dokáže zajistit přípravu případové konference (příprava klientů, dětí, odborníků, zajištění místa, času a všech legislativních náležitostí). Účastník vzdělávání se orientuje v legislativním rámci případových konferencí. Během školení posílil dovednosti člena týmu: má zpětnou vazbu, jak funguje neverbální komunikace v procesu facilitace, jaký je průběh případové konference a jakým způsobem ji lze ovlivnit z pozice člena týmu i facilitátora. Účastník získá následující kompetence: dokáže naplnit roli svolavatele případové konference a také facilitátora; dokáže udržet neutrální postoj v roli facilitátora a zná jeho roli, stejně tak svolavatele a organizátora a má povědomí o  technikách zapojení cílové skupiny v procesu facilitace a dalších facilitačních dovednostech.
 
Program:

Úvod

 • představení lektorů,
 • strukturalizace kurzu.

1. modul

 • seznámení s účastníky,
 • s jejich očekáváními, představami o tématu a zkušenostmi.

2. modul: Případová konference jako pojem a metoda

 • definice a teoretická východiska PK;
 • historický vývoj;
 • metodologie PK;
 • typologie PK a jejich využití v praxi a zásady a principy PK.

3. modul: Případové konference jako nástroj multidisciplinární spolupráce a motivace

 • case management a role Případové konference v něm.

4. modul: Legislativní rámec Případových konferencí

 • zákon 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (§10 a §14).

5. modul: Příprava a svolání Případové konference

 • účastníci PK a jejich příprava s důrazem na rodiče/klienta
 • účast dítěte na PK
 • role účastníků – facilitátor, svolavatel, zapisovatel
 • stanovení cíle a jeho vyhodnocení a logistika PK

6. modul: Role facilitátora v Případových konferencích

 • Facilitace
 • výhody facilitace, zásady a specifika prezentace facilitátora
 • Brainstorming
 • představení techniky
 • techniky provádění brainstormingu
 • Aktivní naslouchání
 • Pojmy konsenzus a participace 
 • Zásady aktivního naslouchání

 

7. modul: Struktura a průběh Případové konference

 • jednotlivé fáze PK
 • kladení a nácvik otázek
 • pravidla procesu PK
 

8. modul: Praxe v oblasti realizace případových konferencí

 • expertní skupina facilitátorů
 • supervize
 • rizika facilitace v praxi

9. modul

 • Osobní zpětná vazba

Závěr

 • vyhodnocení kurzu,
 • zpětné vazby.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).