registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Formy porozvodového uspořádání péče o děti

Variabilní symbol: 1019010
Datum konání: 1.2.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Aktuálně působí jako školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy: "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami".

Akreditace u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávání se zabývá možnostmi, které mohou po rozvodu rodičů nastat. Uspořádat porozvodovou péči o děti je obvykle nejnáročnější a nejdůležitější úkol, před nímž stojí rozvádějící se rodiče. Názory na to, jak má být porozvodo-vá péče uspořádána, se v čase měnily. Lze rozlišit tři hlavní uspořádání: výhradní péči matky a "navštěvujícího" otce, péči otce s  "navštěvující" matkou a společnou (střídavou péči), kdy dítě pobývá střídavě v  péči matky a otce. Nejčastěji volené uspořádání je výlučná péče matky. Nicméně děti velmi často mají malý či žádný kontakt s  otcem. Vzrůstá popularita společné péče. Diskuse této formy porozvodového uspořádání je velmi živá. Pro střídavou péči mluví skutečnost, že pro dítě je důležité, aby i po rozvodu mělo možnost zažívat pokračující vztah a péči obou rodičů. Problém spojený se střídavou péčí je menší stabilita prostředí. Tento institut přináší dětem obtíže, pokud se nezakládá na dohodě rodičů a je nařízen soudem. V zájmu dětí je porozvodové uspořádání, které minimalizuje konflikty mezi rodiči. Je vždy třeba každý případ posuzovat individuálně, vyvarovat se jakékoli předpojatosti pro tu či onu možnost.

Cíle kurzu:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace o formách porozvodového uspořádání péče o děti. Během vzdělávání se lektor zaměří na trendy v této oblasti v minulosti a na současné trendy a aktuální informace k nim. Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá informace o klíčových kritériích, která figurují, respektive by měla figurovat, při rozhodování o uspořádání péče o děti po rozvodu rodičů.

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora,
  • představení účastníků,
  • cíle kurzu x očekávání účastníků. 

2. Formy péče o děti

  • Společná péče
  • střídavá péče, 
  • výlučná péče. 

3. Historický vývoj uspořádání péče o děti po rozvodu rodičů

  • Automatický nárok matky vs práva a povinnosti otce,
  • střídavá péče a otazníky s ní související. 

4. Nejlepší zájem dítěte

  • Kdo má lepší schopnosti pro péči o dítě?

5. Důležitá kritéria pro rozhodování při uspořádání porozvodové péče o dítě.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).