registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Výchovné působení (specifické poruchy chování)

Variabilní symbol: 1519043
Datum konání: 15.2.2019
Čas: 08:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MŠMT: Č.j. MSMT - 28501/2017-2-2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku poruch chování, zabývá se definičním vymezením, klinickým obrazem této poruchy a možnostmi ovlivnění jednotlivých projevů. Dále se zaměřuje  na hlavní výchovné a vzdělávací postupy, které ve významné míře přispívají ke kompenzaci dílčích oslabení vyplívajících z této poruchy a hrají zásadní roli v stabilizaci psychického stavu dítěte.
 

Program:

Vymezení pojmu "specifické poruchy chování", vyjasnění terminologických pojmů (ADHD, ADD, ODD, hyperkinetická porucha a starších terminulogických pojmů LMD, MMD).

Účastníci se seznámí s aktuálními terminologickými pojmy vztahujícími se k dané problematice. Budou seznámeni s kompetencemi jednotlivých odborníků, podílejících se na diagnostice „Specifických poruch chování“ (role Školských poradenských zařízení při diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb a poskytování podpůrných opatření ve výukovém procesu v návaznosti na novelizaci ŠZ,  role   odborných lékařů v diagnostice a léčbě specifických poruch chování). 

Etiologie a klinický obraz specifických poruch chování.

Účastníci se seznámí s charakteristickými projevy dětí s touto poruchou v návaznosti na jednotlivá věková období. Prostor bude věnován konkrétním výchovným a výukovým postupům, který lze cíleně ovlivňovat:
- poruchu aktivity a motoriky
- impulzivitu a emoční obtíže
- koncentraci pozornosti a paměť
- obtíže v oblasti řečového projevu, vnímání a kognitivních funkcí            

Postavení dítěte se specifickou poruchou chování v rodinném systému a ve škole.

Účastníci se seznámí s problematikou „obtížné“ pozice dítěte s touto poruchou jak v rodinném systému, tak ve  skupině vrstevníků. Seznámí se s funkčními a dysfunkčními výchovnými styly, které výrazně ovlivňují míru obtíží. Dále budou probrána konkrétní podpůrné opatření ve vzdělávání, která jsou nezbytná při individualizaci výuky dětí s touto poruchou. 

Význam spolupráce rodičů a ostatních odborníků při výchově a dalším vzděláváním dítěte/dospívajícího se specifickou poruchou chování.

Zde se účastníci seznámí s problematikou „modifikace“ příznaků poruchy v období dospívání a dospělosti, seznámí se s doporučeními, která mohou pomoci rodině při výběru dalšího vzdělávání dospívajícího a při volbě budoucího povolání. Současně budou účastníci seznámeni s nabídkou poradenských služeb zabývajících se touto problematikou.             


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).