registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách

Variabilní symbol: 0319 401
Datum konání: 29.3.2019
Čas: 9:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: ÚP Pardubice
, Pardubice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, přednášející v oblasti sociální psychologie, sociální komunikace, metod sociální práce, psychologie, psychopatologie, speciální pedagogiky, poradenství - Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky TUL; vedoucí oddělení celoživotního a dalšího vzdělávání - IVVS  VS ČR

Vystudovala sociální pedagogiku a řízení lidských zdrojů (MU Brno) a postgraduální studium forenzní psychologie (FF UK Praha).  Několik let působila jako socioterapeutka a také absolvovala výcvik v Integrativní psychoterapii pod vedením prof. F. Knoblocha. Intenzivně se věnuje výzkumné a publikační činnosti.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Jádrem práce sociálního pracovníka s klientem závislým na omamných látkách je bezpředsudečný přístup, trpělivost, rozhodnost, pracovník nesmí polevovat ze zadaných úkolů. Závislý jedinec má zkreslené vnímání reality. Jednání a chování se pod vlivem drogy mění v závislosti na užívané droze. Jedinec může být vysoce vyburcovaný a aktivní, na druhé straně může v jeho jednání nastat útlum. Závislost má významné sociální důsledky, mění se životní styl a hierarchie hodnot. Kvůli získání dorgy přestává respektovat právní normy, začíná krást, prostituovat. Sosciální pracovník by se měl snažit udržet neutrální atmosféru, nedoporučuje se uzavírat s klientem pod vlivem omamných látek jakékoli dohody. Pracovník by měl počítat s mnoha problémy, především s nespolehlivostí a nedůvěrou klienta. 

Cíle kurzu:
 • účastník se orientuje v základní terminologii oboru adiktologie;
 • zná základní členění závislosti;
 • ví jaké jsou příčiny závislostí na návykových lástkách;
 • je seznámen se specifiky sociálního kontaktu s klientem závislým na návykových látkách;
 • získá informace o komunikaci s klientem závislým na návykových látkách, motivačním rozhovorem a základní pravidla pro práci s rodinou takového klienta;
Program:

1. Úvod

 • Lektor, kurz a jeho cíle, účastníci.
 • Motivace a očekávání účastníků od kurzu.

2. Základní terminologie v adiktologii, historický exkurz, trendy ve zneužívání psychoaktivních látek

 • Základní členění závislostí.
 • Měkké vs tvrdé drogy, smart drugs. 

3. Příčiny drogových závislostí

 • endogenní,
 • vrozená vulnerabilita,
 • kognitivně behaviorání a sociální učení,
 • smíšené příčiny,
 • rodinné poruchy, kodependence,
 • příklady z praxe,
 • kazuistiky.

4. Pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek

 • projevy, rizika, důsledky,
 • Harm reduction,
 • nizkoprahové programy,
 • možnosti terapeutického versus represivního zacházení,
 • doléčování,
 • sociální rehabilitace,
 • prevence relapsu,
 • příklady z praxe.

5. Sociální kontakt s drogově závislým

 • specifické projevy,
 • zvláštnosti v komunikaci,
 • zvládání psychické komorbidity,
 • dynamická a statická rizika,
 • protektivní faktory,
 • rodičovství, mateřství

6. Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

 1. Motivace ke změně, cíle motivačního rozhovoru.
 2. Pravidla pro práci s rodinou.

7. Řešení problémů z praxe

 • Řešení problémů z praxe.

8. Závěr.

 • Závěrečná diskuse, otázky a odpovědi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).