registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu

Variabilní symbol: 1019114
Datum konání: 8.11.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
  • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
  • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
  • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
  • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
  • radní Jč. kraje (2000-2006)
  • starosta města Písek  (1998-2006)
  • místostarosta města Písek (1994-1998)
  • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava postavení právnických osob, především pak korporací provedená v novém občanském zákoníku promítá v oblasti regulace živnostenského podnikání.

Program:

1. Obecný výklad problematiky.

  • Objasnění rozdílů mezi právem veřejným a soukromým a vzájemného vztahu mezi nimi.
  • Základní důvody a východiska rekodifikace soukromého práva provedené v ČR v l. 2012 a 2013.

2. Rozbor jednotlivých institutů právem upravených se zdůrazněním odlišností od předchozí právní úpravy.

• Právnické osoby, právnické osoby veřejného práva, způsoby jejich vzniku. Veřejné rejstříky právnických osob. Veřejné rejstříky právnických osob dle zák. č. 304/2013 Sb., vztah veřejného rejstříku k činnosti živnostenských úřadů
• Ustavení a vznik právnické osoby. Sídlo, obchodní firma. Orgány právnické osoby, jednání za právnickou osobu, řešení absence členů statutárního orgánu. Zrušení právnické osoby, likvidace právnické osoby. Přeměny právnických osob. Korporace. Spolek. Ostatní právnické osoby s úpravou obsaženou v občanském zákoníku
• Spotřebitel, podnikatel definice dle OZ. Zastoupení, prokura, opatrovnictví právnické osoby. Jmění a majetek. Zvláštní ochrana spotřebitele, práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost

3. Závěr, shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).