registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy

Variabilní symbol: 1019126
Datum konání: 5.12.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0554-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář v rozsahu 8 výukových hodin je zaměřen na práci s rodinou v kontextu řešení problémových a krizových situací. Vysvětlením základních sounáležitostí  rodiny jako emočního systému vztahově blízkých lidí objasňuje jejich postavení a následně zpracovává i možné konfliktní situace, související se separačním nárokem, ale též vyvstávající z nedostatečných kompetencí rodičů či prarodičů. Pozice sociálního pracovníka při práci s rodinou  a následné  definování komunikace jako základního nástroje intervence je účastníkům předestřena nejenom z pozic ontických, ale též ontologických. Efektivní profesionální komunikace  je rozpracována v rovině teoretické a následně procvičena prakticky. V doprovodné podpoře kazuistické bude účastníkům poskytnut vhled do výše zmíněné problematiky a tím otevřena možnost erudované intervence v oblasti sociální péče v rodinném systému a možná spolupráce v kontextu porozumění jednotlivým členům tohoto základního schématu společnosti.

Cíle kurzu:
 • účastníci získají vědomosti a dovednosti k prohloubení schopností v oblasti komunikace s rodinou a jejími jednotivými členy
 • ujasní si svou pozici při práci s rodinou
 • uvědomí si rozdíly v komunikaci při práci s jednotlivcem a rodinou
 • jsou schopni definovat komunikaci mezi sociálním pracovníkem, rodinou a jejími jednotlivými členy
 • znají význam a nutnost provázanosti komunikace sociálního pracovníka - klienta - rodiny - vyzkouší si nové dovednosti v modelové situaci (modelová situace dle potřeb skupiny)
 • prodiskutují problémová témata s ostaními a lektorem
Program:

1. Rodina jako systém: Vysvětlení pojmu emoční schema rodiny, separační růstové nároky a výchovy v kontextu rodiny, role jednotlivých členů v rodinném systému.

2. Konflikty a krizové situace v rodině: Konflikty a krize související s vývojem rodiny, typické zátěžové situace - ztráta zaměstnání, smrt, nemoc, rozvod, destruktivní způsoby komunikace.

3. Pozice sociálního pracovníka při práci s rodinou: Definování komunikace, zásady "první pomoci v komunikaci v komunikačních technikách sociálního pracovníka, krizová intervence.

4. Efektivní profesionální komunikace - základní dovednosti: "6 základních profesních komunikačních dovedností"

 • první dojem
 • aktivní naslouchání
 • empatie
 • kladení otázek
 • popisování
 • přijímání závěrů

5. Specifika komunikace s dítětem a adolescentem v rámci práce s rodinou: Komunikační "pasti", emocionální reakce a možnosti řešení při práci s rodinou.

6. Postupy při komunikaci s rodinou a jejími členy: Rozdíly ve vedení komunikace, možnosti navázání kontaktu. různé typy rozhovorů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).