registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 1019105
Datum konání: 22.10.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Ludmila Mrkvicová

Lektorka již více než 40 let působí jako soudní znalec, vypracovává znalecké posudky ve věcech opatrovnických i trestních na děti a mladistvé, oběti či pachatele. Je klinický psycholog.

 

Akreditace u MPSV ČR: 2015/1122-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Účastníci semináře získají základní orientaci v obecné a aplikované rovině platných psychologických poznatků, a doporučení s aplikací na specifické náležitosti procesu sporu o dítě. Získaná odborná orientace posílí komunikační dovednosti pracovníků SPOD a kurátorů mládeže a tak napomůže naplnění cíle jejich profesního působení – účinné mediace všech účastníků soudního sporu o dítě, nalezení oboustranného smíření v zájmu dítěte, v přesnějším odhalení přání a zájmu dítěte. Zároveň se obsah vzdělávání snaží respektovat psychohygienické aspekty i s ohledem na vlastní profesní seberealizaci (prevence „burn out“ syndromu). 

Cíle kurzu:
Cílem vzdělávacího programu je, aby se účastníci semináře seznámili se situacemi, kdy je třeba posudky vyžadovat; znali základní metody, které se při zpracovávání posudků používají; znali, alespoň v základních bodech, psychologii výslechu dětí a orientovali se v oblasti přímého a nepřímého ovlivňování dětí. Dalšími tématy jsou např. termín "falešné obvinění" a "syndrom zavrženého rodiče.“ Účastníci se seznámí se základními zásadami střídavé péče a během vzdělávání je vyčleněm prostor pro práci s kazuistikami.
Program:

Úvod

 • Představení lektora,
 • představení účastníků,
 • očekávání,
 • struktura vzdělávání. 

Znalecké posudky vypracovávané pro soudní řízení

 • problematika znalecký posudků – základní informace a terminologie;
 • situace, kdy jsou posudky potřeba;
 • základní metody používané při zpracovávání posudků;
 • význam OSPOD pro znalce.

Psychologie výslechu dětí:

 • Základní principy psychologie výslechu dětí;
 • problematika "přímé a nepřímé ovlivňování dětí;"
 • co rozumíme pod pojmem " falešná obvinění;"
 • jak rozumět pojmu „syndrom zavrženého rodiče;“
 • základní zásady „střídavé péče;“
 • seznámení s kazuistikami / analýza kazuistik.

Závěr

 • Rekapitulace; vyhodnocení kurzu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).