registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Postupy stavebních úřadů ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu

Variabilní symbol: 0820008
Datum konání: 23.1.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

       Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, studoval pětileté magisterské studium, obor Právo a právní věda. Již v průběhu studia absolvoval mj. praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Cenné zkušenosti získal také díky participaci na několika celostátních projektech zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Specializuje se na odvětví veřejného práva, zejména práva správního, z něhož lze vyzvednout problematiku stavebního práva včetně procesu územního plánování, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. V oblasti ústavního práva a lidských práv se podílel na úspěšných případech rozhodovaných Ústavním soudem ČR.        

Akreditace u MV ČR: AK/VE-50/2017 AK/PV-79/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prezentovat účastníkům současný stav judikatury Nejvyššího správního soudu, která se váže k postupům stavebních úřadů, a dále je zasvětit do současných trendů a vývojových směrů, kterými se judikatura od roku 2006 ubírá. Důraz bude kladen především na judikaturu nejnovější a pak nejvíce významnou.

Program:

1. Úvod k veřejnému stavebnímu právu, judikatura Nejvyššího správního soudu vztahující se ke správnímu řízení obecně

  • (výklad a užití zákona č. 500/2004 Sb. v kontextu územního a stavebního řízení s akcentem na územní rozhodnutí a územní řízení, vliv judikatury na výklad stavebního zákona od roku 2006 do roku 2016)

2. Judikatura Nejvyššího správního soudu ve vztahu ke správnímu trestání ve stavebnictví

  • (judikatorní závěry týkající se deliktní odpovědnosti stavebníka i dalších osob činných ve stavebnictví v rámci správního trestání, zejména provádění stavebních činností, ke kterým je třeba předchozího rozhodnutí či souhlasu, provádění stavebních činností v rozporu s vydaným rozhodnutím či souhlasem, užívání stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem)

 

3. Nejvyšší správní soud a stavební zákion z roku 2006

  • (vývojové trendy v judikatuře Nejvyššího správního soudu ve vztahu k výkladu stavebního práva od roku 2006 do roku 2016, nejnovější judikatura týkající se výkladu problematických pojmů stavebního zákona, protichůdná judikatura některých senátů NSS a související rozhodnutí rozšířeného senátu NSS)

4. Stavební povolení a opravné prostředky

  • (judikatura týkající se stavebního povolení, možností přezkumu stavebního povolení v rámci řízení zahájeného z moci úřední i na návrh, přezkoumatelnost a zákonnost stavebního povolení, přípustnost užití opravných prostředků)

5. Závazná stanoviska a opravné prostředky

  • (judikatura týkající se závazných stanovisek dotčených orgánů a možností užití opravných prostředků proti závazným stanoviskům z pohledu stavebních úřadů, z pohledu účastníků stavebního řízení i třetích osob)

6. Souhlasy vydávané dle stavebního zákona z roku 2006 a opravné prostředky

  • (judikatura týkající se územního souhlasu, kolaudačního souhlasu a souhlasu se změnou v užívání stavby, možnosti procesní obrany proti souhlasům, současný vývoj judikatury týkající se přípustnosti tzv. zásahových žalob a rozsahu přezkumu zákonnosti předchozího řízení v rámci správního soudnictví)

7. Dotazy posluchačů, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).