registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní řízení v praxi SPOD

Variabilní symbol: 1020040
Datum konání: 9.4.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-700/2013 AK/VE-440/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci kurzu, kteří poskytují sociálně-právní ochranu dětí (dále jen „SPOD“)mají vedle sociální práce právo a povinnost rozhodovat ve správním řízení o výchovných opatřeních, o udělení k pověření  k výkonu sociálně-právní ochrany fyzickým i právnickým osobám a také o zařazení žadatelů o pěstounskou péči a osvojení do evidence krajského úřadu. Rozhodují také o přestupcích, pokud o nich nerozhoduje přestupková komise. V některých případech výkonu SPOD postupují přiměřeně podle správního řádu. Situace, se kterými se orgány SPOD setkávají jsou velmi různorodé a stále se při aplikaci právních předpisů vyskytují v praxi otázky nad řešením situací, které zákon konkrétně neřeší. Zkušenosti a praktické poznatky, judikatura již jsou a je třeba je předávat, což je cílem kurzu. Pomocí aplikace právního předpisu na konkrétní případy si účastníci obohatí svoje znalosti. K tomu napomáhá také řešení případových studií.

Program:

1. Právní úprava. Výkon sociálně-právní ochrany dětí

- právní úprava
- soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty sociálně-právní ochrany dětí
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jeho vztah k sociálně-právní ochraně dětí
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a jeho vztah k sociálně-právní ochraně dětí
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jeho vztah k právní úpravě o sociálně-právní ochraně dětí

2. Základní zásady řízení a subjekty správního řízení

Správní řízení
- základní zásady správního řízení
- vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a ve správním řádu
- základní principy správního řízení ve vztahu k činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí
• Subjekty správného řízení – správní orgány, jejich pravomoc a příslušnost, zaměstnanci správních orgánů
- účastníci správního řízení,
- další subjekty správního řízení – zástupci, svědkové, znalci, tlumočníci apod.
- orgán sociálně-právní ochrany dětí a jeho postavení ve správním řízení

3. Správní řízení

• Správní řízení o výchovných opatřeních podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
- princip dispoziční a princip oficiality
- příprava věci, kontakt s účastníky, opatřování důkazů
- projednání věci, nařízení a průběh ústního jednání
- specifika řízení ve věcech sociálně-právní ochrany dětí
- rozhodnutí správního orgánu
- náležitosti rozhodnutí
- poučení o opravných prostředcích

4. Rozhodování

- rozhodnutí meritorní a procesní
- náležitosti rozhodnutí
- základní požadavky na formulaci výroku rozhodnutí
- ústavní požadavky na odůvodnění rozhodnutí
- poučení o opravných prostředcích
- právní moc a vykonatelnost rozhodnutí             

5. Přezkumné řízení

• Možnosti přezkumu rozhodnutí
- řádné a mimořádné opravné prostředky ve správním řádu
- přezkum ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu

6. Praktická část semináře

- případové studie a kazuistiky o rozhodování orgánů sociálně-právní ochrany deětí ve správním řízení
- otázky a odpovědi
- diskuze


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).