registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Variabilní symbol: 1220064
Datum konání: 27.10.2020 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
  • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
  • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
  • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-202/2020 AK/VE-135/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Přestupkem se rozumí – za splnění dalších podmínek - společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen. Tímto zákonem je vedle dalších právních předpisů na úseku dopravy hlavně zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“). Zákon č. 361/2000 Sb. byl s účinností od 19. 1. 2013 změněn zákonem č. 297/2011 Sb. Zmíněná novela zavedla novou skutkovou podstatu přestupku, z něhož lze za splnění zákonných podmínek shledat odpovědným provozovatele vozidla bez ohledu na osobu řidiče. Prvotním cílem kurzu proto je na praktických modelových příkladech, které zapracovávají metodické pokyny a aktuální judikaturu správních soudů, kriticky analyzovat hmotněprávní i procesní aspekty odpovědnosti provozovatele vozidla podle č. 361/2000 Sb. Kurz nejprve vymezuje jednotlivé skutkové podstaty (neoprávněné stání, neoprávněné zastavení, porušení pravidel, které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy). Následně se již soustředí na postup správního orgánu související s prokazováním shora uvedených skutkových podstat. Zejména analyzuje postup správního orgánu při zjišťování totožnosti řidiče (výzva provozovateli, náležitosti výzvy, podání vysvětlení, omluva z předvolání apod.). Vzhledem k tomu, že objektivní odpovědnost provozovatele vozidla je často vystavena účelovým a šikanózním praktikám ze strany podezřelých/obviněných osob a jejich zástupců, kurz věnuje pozornost rovněž obraně proti takovému jednání.
Zákon č. 361/2000 Sb. není jediným předpisem upravujícím přestupky provozovatele vozidla. Dalším cílem kurzu proto je kriticky analyzovat i další skutkové podstaty přestupků provozovatele vozidla nacházející se v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), a v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné s akcentem na odlišnosti při posuzování pojmu provozovatel ve shora vyjmenovaných předpisech a na odchylky v postupu správního orgánu při řešení těchto přestupků (podezření z nich).
 

Program:

1. Úvod do přestupkového práva
2. Analýza základních pojmů
3. Odpovědnost provozovatele vozidla podle zákona č. 361/2000 Sb.

  • vymezení jednotlivých skutkových podstat (neoprávněné stání, neoprávněné zastavení, porušení pravidel, které bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy
  • procesní aspekty
  • úkony správního orgánu před zahájením řízení (zjištění totožnosti řidiče, výzva provozovateli, podání vysvětlení, účelové a šikanózní praktiky)
  • zahájení řízení a vedení řízení
  • rozhodnutí
  • pravidla ukládání správních trestů (přiměřenost pokuty, společné řízení absorpce)
  • zproštění a zánik odpovědnosti provozovatele vozidla za správní delikt

 

4. Odpovědnost provozovatele vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb.
5. Odpovědnost provozovatele vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.
6. Rozbor judikatury nad rámec judikatury zařazené do předchozích bloků
7. Diskuse - závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).