registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dluhové poradenství

Kurz je akreditován i u MV ČR.

Variabilní symbol: 1020091
Datum konání: 16.12.2020
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Gabriela Šťastná
 • Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2011.
 • Je samostatnou advokátkou a ve své praxi se věnuje občanskému i trestnímu právu. Převážně se specializuje na problematiku exekucí a to jak z pohledu dlužníků, tak věřitelů.
 • Má zkušenosti s výukou základů práva, organizace a metodiky v rámci organizace Junák.
 • Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi věnujícími se pomoci sociálně slabým rodinám.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 3900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program Dluhové poradenství je určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pod dohledem sociálního pracovníka vykonávají činnost základního poradenství pro klienty ve finanční tísni či finanční tísni ohrožené tj. v oblasti uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí. Obsahem kurzu je problematika dluhů a jejich vymáhání v celé šíři, od příčin zadlužení a charakteristiky nejčastějších pohledávek, přes mimosoudní vymáhání pohledávky, základy soudního řízení, až k fázi vymáhání pohledávek v rámci exekuce či insolvence.

Vzhledem k šíři problematiky a k neustále se vyvíjející právní úpravě, včetně soudní praxe, se program klade za cíl zejména nastínit základní pojmy a principy jednotlivých fází řešení pohledávek tak, aby byl pracovník dále schopen na základě získaných kompetencí řešit s klientem jeho konkrétní situaci, doprovázet ho v komunikaci s úřady, soudy, exekutory a dalšími zúčastněnými osobami, a rovněž sledovat vývoj legislativy a soudní praxe vztahující se k dluhové problematice.

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní orientaci v dotčených právních předpisech, doplní si znalosti v oblasti práce s klientem v dluhové pasti (správná motivace klienta), které bude moci uplatnit při základním sociálním poradenství týkajícícho se uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Program:

Zajištění protivirových hygienických opatření během kurzu:

 • výukové prostory jsou před kurzem desinfikovány
 • zvýšená frekvence větrání v místnosti
 • k dispozici jsou hygienické pomůcky - roušky, desinfekce rukou, jednorázové rukavice
 • balená voda a balené občerstvení

2. den: 16.12.2020

1. Exekuční řízení, jednotlivé způsoby vymáhání, obrana povinného v exekuci
 • Exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb.
 • Způsob provedení exekuce.
 • Podmínky exekuce, zahájení exekuce.
 • Úkony povinného v exekuci.
 • Návrh na zastavení exekuce.
 • Exekuce prodejem movitých věcí.
 • Insolvence a oddlužení.

2. Náklady spojené s vymáháním pohledávky

 • Náklady mimosoudního vymáhání.
 • Náklady soudního řízení.
 • Soudní poplatky.
 • Náklady za znalecké posudky.
 • Odměna za úkon právní služby, paušální náhrada hotových výdajů, cestovné, DPH, náhrada za ztrátu času.
 • Nepřiznání náhrady nákladů řízení.
 • Odměna exekutora.
 • Rozhodování o nákladech řízení.

3. Společné jmění manželů

 • Majetek ve společném jmění manželů.
 • Společné jmění manželů § 708 -753 OZ.
 • Postižení účtu a mzdy manžela povinného od září 2015.
 • Společné jmění manželů.
 • Nakládání se SJM.

4. Trestněprávní rozměr dluhové problematiky

 • Za dluhy se nezavírá.
 • Úvěrový či pojistný podvod.
 • Poškození a zvýhodnění věřitele.
 • Způsob úpadku.
 • Porušení povinnosti v insolvenčním řízení.
 • Zanedbání povinné výživy.

5. Shrnutí, ústní zkouška, diskuse, výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).