registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace

Variabilní symbol: 0821010
Datum konání: 4.2.2021
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0206-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Komunikace patří mezi nejdůležitější tzv. měkké dovednosti u řady profesí. Účastníci se seznámí se základními pojmy v oblasti efektivní komunikace a s možností využití komunikačních dovedností, kritického myšlení, naslouchání a etiky. Absolvent kurzu se naučí pracovat s informacemi s použitím vhodného komunikačního klíče a technik, které vedou k pozitivnímu řešení profesních situací.

Cíle kurzu:

Účastník vzdělávacího programu:

- orientuje se v tématu komunikace

- ví, co je komunikační proces, komunikační kontext a zná komunikační kompetence

- ví, co je verbální a neverbální komunikace

- zná zásady zdravé komunikace

Součástí tohoto vzdělávacího programu je i nácvik různých technik verbální a neverbální komunikace a trénink přípravy a vedení rozhovoru. Účastník získá praktické dovednosti v komunikaci a je připraven čelit různým komunikačním úskalím.

Program:

1.Profesionální komunikace jako stěžejní dovednosti pracovníků poskytujících sociální služby/sociálních pracovníků

 • Motivace a očekávání účastníků. Stěžejní dovednosti.

2. Verbální a neverbální komunikace

 • Funkce komunikace, profesionální komunikační dovednosti, obvyklé profesní situace v práci pracovníků poskytujících sociální služby/sociálních pracovníků, zásady zdravé komunikace. 

3. Zmapování profesní role z pohledu komunikace

 • S kým komunikují, jaká témata komunikují, koho řídím a kdo řídí mě, kolik času na jaké typy komunikace mám.

4. Sebeprezentace

 • Vysvětlení principu prezentace a sebeprezentace. Překonávání trémy. Každý z účastníků si připraví max. minutovou prezentaci.

5. Neverbální komunikace - úvod

 • Hlas - rychlost, hlasitost, intonace, artikulaci, plynulost, pevnost a jistota. Řeč těla - vzhled, mimika, řeč očí, pohyby, postuje, gesta, priblížení - oddálení, dotek, pachy. 

6. Příprava na podávání a přijímání zpětné vazby

 • Zpětné vazby k prezentaci účastníků.

 

7. Procvičení problematika "řeč těla"

 • Vnímání a hodnocení některých neverbálních projevů v sociální interakci. Prexemika, posturologie, haptika, kinezika, mimika, pohled očí.

8. Základní profesní komunikační dovednosti

 • Odolonost vůči komunikačním zlozvykům (první dojem, "podle sebe soudím tebe" apod.), aktivní naslouchání, pochopení "zakázky", dotazování, vysvětlování, poskytování zpětné vazby, přijímání závěrů.

9. Styly vedení rozhovoru

 • Nezávazná konverzace, uklidňující, poradenský, výchovný, diagnostický, řešitelský aj.

10. Příprava a technika vedení rozhovoru

 • Navazování kontaktu, seznámení, konverzace - formální, komunikace dle pravidel společenského chování. Zahájení řešení problému, vedení rozhovoru dle zvoleného stylu, přijetí závěru, ukončení - formální kumnikace dle pravidel společenského chování.

11. Upozornění na některá úskalí v jednání s klienty

 • Funkce komunikace, profesní situace v práci sociálních pracovníků.

12. Shrnutí informací a dovedností

 • Diskuze, rreflexe skupiny, naplnění očekávání účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).