registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Asistent pedagoga a jeho role v systému školství

Variabilní symbol: 1521024
Datum konání: 15.6.2021
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Eliška Stěhulová
 • Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, s.r.o.
 • V roce 2019 - 2020 působila jako učitelka ZŠ a školní psycholog.
 • V roce 2019 byla lektorkou ve Školském zařízení pro DVPP Královehradeckého kraje.
 •  V současné době vykonává pozici produkční ve společnosti Merlet s.r.o. 
Akreditace u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program je zaměřený na hlubší proniknutí do role asistenta pedagoga, získání znalostí a dovedností potřebných pro výkon této profese. V rámci programu účastníci získají znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi. Budou seznámeni s legislativním ukotvením profese. Účastníci se seznámí s formami vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, prací s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a možnostmi jejich začlenění do práce celé třídy. Pomocí konkrétních příkladů z praxe budou účastníci připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. 

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je získání či prohloubení vědomostí a dovedností, které umožňují  výkon profese asistenta pedagoga. Účastníci získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se zorientují v roli asistenta pedagoga, v systému školy, ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy a v systému spolupracujících institucí. Upevní schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a s ostatními pedagogickými pracovníky. Naučí se reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy i zvládat krizové situace.

Program:

1. Zahájení

 • Přivítání účastníků, krátké představení lektora a účastníků.
 • Seznámení s organizačním a časovým rámcem programu.

2. Role asistenta pedagoga a legislativa

 • Definování role asistenta pedagoga.
 • Právní minimum pro asistenty podagoga (související zákony, aktuální vyhlášky, metodické pokyny a další související legislativa ovlivňující činnost asistenta pedagoga).
 • Typy pracovního poměru, platové třídy, další vzdělávání pedagogických pracovníků.

3. Asistent pedagoga v systému školy

Orientace v požadavcích školy na žáka.
Komunikace a spolupráce s pedagogy.
Komunikace a spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci žáka).
Systém hodnocení žákovské práce a chování žáka.
Systém spolupracujících institucí.
 

 

4. Péče o žáky v kontextu práce působení asistenta pedagoga

 • Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, se zdravotním postižením, nadanými a s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování.
 • Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora tvorby inkluzivního prostředí třídy.
 • Základní znalosti řešení výchovných problémů u žáků.

5. Praktické příklady a kazuistiky

 • Diskuze v menších skupinách nad předloženými kazuistikami a návrhy postupů či možných řešení.
 • Sdílení závěrů jednotlivých pracovních skupin s ostatními účastníky.

6. Závěr

 • Společné zhodnocení a uzavření školení.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).