registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Právní instituty dle zákona o silničním provozu

Variabilní symbol: 1221032
Datum konání: 6.4.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
 • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
 • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
 • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Primárním cílem navrženého kurzu je seznámit jeho účastníky s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 361/2000 Sb."), resp. se stěžejními instituty obsaženými v tomto zákoně. Kurz se proto zaměří na problematiku:

 • Řidičského oprávnění - členění, podmínky udělení a držení řidičského oprávnění, podmínění a omezení řidičského oprávnění, způsobilost držitele řidičského oprávnění, odnětí a vzdání se řidičského oprávnění, pozbytí řidičského oprávnění, pozastavení řidičského oprávnění, řidičský průkaz, přestupky
 • Bodové hodnocení - započítávání bodů, odečítání bodů, přestupky
 • Zajišťovací instituty
 • Zabránění v jízdě, zadržení řidičského průkazu
 • Vybírání kauce, vrácení, započtení a propadnutí kauce
 • Zajištění vozidla
 • Přestupky

Navržený kurz reflektuje metodická doporučení a aktuální judikaturu správních soudů. 

Program:

1. Úvod do právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb.

 • vymezení právní úpravy v systému práva
 • zásada speciality a subsidiarity
 • vztah zákona k jiným právním předpisům - zejména k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Rozbor vybraných institutů podle zákona č. 361/2000 Sb.

 • řidičské oprávnění - členění, podmínky udělení a držení řidičského oprávnění, podmínění a omezení řidičského oprávnění, způsobilost držitele řidičského oprávnění, odnětí a vzdání se řidičského oprávnění, pozbytí řidičského oprávnění, pozastavení řidičského oprávnění, čidičský průkaz, přestupky
 • bodové hodnocení - započítávání bodů, odečítání bodů, přestupky (recidiva, společné řízení, pravidla pro ukládání trestů)
 • zajišťovací instituty - funkce a vymezení, způsoby použití
 • zabránění v jízdě - oprávnění policisty a strážníka, technický prostředek, vazba na následující správní řízení (například řízení o přestupku)
 • zadržení řidičského průkazu - oprávnění a podmínky
 • vybírání kauce, vrácení, započtení a propadnutí kauce - oprávnění podmínky
 • zajištění vozidla - podmínky a oprávnění

3. Přestupky podle zákona č 361/2000 Sb.

 • analýza skutkových podstat relevantních k bodu č. 2 s důrazem na problematické procesní aspekty vedení řízení o přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb.

4. Rozbor judikatury nad rámec judikatury zařazené do předchozích bloků
5. Diskuse a závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).