registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě

Variabilní symbol: 1221034
Datum konání: 18.5.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
  • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
  • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
  • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Přestupkem se rozumí – za splnění dalších podmínek - společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen. Tímto zákonem je nejen zákon č 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Rovněž například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 111/1994 Sb.“), a další související předpisy. Nově pojem přestupek ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zahrnuje jak přestupky fyzických osob, na které se dosud vztahoval zákon č. 200/1990 Sb., tak dosavadní správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a dosavadní jiné správní delikty fyzických osob.
Navržený program si klade za cíl nejprve vymezit základní pojmy přestupkového práva (odpovědnost za přestupky, typologie přestupků, znaky přestupku atd.) ve vazbě na zákon č. 111/1994 Sb. a vztah mezi dotčenými relevantními předpisy.
Dále cílí na prohloubení znalostí jeho účastníků v oblasti jednotlivých skutkových podstat přestupků vymezených v zákoně č. 111/1994 Sb. Rozebrány budou zásadně všechny skutkové podstaty, na jejichž prokazování budou současně demonstrovány nejčastější problematické aspekty vedení přestupkového řízení. Kurz se zaměří především na:
- oznámení přestupku a postup správního orgánu před zahájením řízení o přestupku (včetně součinnosti s dalšími subjekty a odložení) a při opatřování podkladů,
- způsob a formu zahájení řízení,
- provádění dokazování,
- způsob a formu rozhodnutí o přestupku, včetně zastavení řízení,
- rozhodování o sankcích za přestupek.
Kurz se rovněž soustředí na kauční řízení ve vazbě na přestupkové řízení.
Navržený kurz reflektuje metodická doporučení a aktuální judikaturu správních soudů.
 

Program:

1. Úvod do přestupkového práva

- vymezení právní úpravy přestupkového řízení v systému práva
- zásada zákona č. 250/2016 Sb., k jiným právním předpisům – zejména ke správnímu a trestnímu řádu a k zákonu č. 111/1994 Sb.
- předpoklady odpovědnosti za přestupek
- objektivní odpovědnost vs. zavinění (včetně problematiky prokazování zavinění)
- typologie přestupků
 

2. Rozbor problematických skutkových podstat
3. Problematické procesní aspekty rozhodování o přetupcích

- postup před zahájením řízení o přestupku
- podklady a součinnost
- dokazování
- zahájení řízení
- dokazování
- rozhodování o přestupku
 

4. Kauční řízení
5. Sankce dle zákona č. 111/1994 Sb., a rozhodování o nich
6. Rozbor judikatury
7. Diskuse a závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).