registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Formy porozvodového uspořádání péče o děti

Variabilní symbol: 0821059
Datum konání: 17.12.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0656-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí sociálních pracovníků v oblasti práce s rodinou v situaci rozvodu. Účastníci se seznámí s aktuální legislativní úpravou k této problematice, získají informace o současných „trendech“ v porozvodovém uspořádání péče o dítě, o klíčových kritériích, která by měla figurovat jako zásadní při volbě vhodného modelu péče (výhradní, střídavé, společné). Samostatná kapitola je věnována problematice domácího násilí a prevenci vzniku traumatu ze ztráty (rozchodu rodičů) u dítěte. V závěru vzdělávacího programu se účastníci seznámí se zásadami vedení diagnostického a podpůrného rozhovoru s dítětem v situaci rozvodu a s možnostmi klinického využití kresby rodiny v kontextu rozvodové problematiky. 

Cíle kurzu:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace o formách porozvodového uspořádání péče o děti. Během vzdělávání se lektor zaměří na trendy v této oblasti v minulosti a na současné trendy a aktuální informace k nim. Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá informace o klíčových kritériích, která figurují, respektive by měla figurovat při rozhodování o uspořádání péče o děti po rozvodu rodičů.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, účastníků, cíle kurzu x očekávání účastníků.

2. Manželství a rozvod

 • Kapitola se zabývá institutem manželství a rozvodem v historických souvislostech a vývojem legislativy v oblasti rodinné práva.

3. Formy uspořádání péče o děti po rozvodu

 • jednotlivé modely péče o dítě (výhradní, střídavá, společná),
 • kritéria rozhodování při svěření dítěte do péče,
 • vývojová potřeba mateřského i otcovského principu výchovy v kontextu institutu střídavé péče,

4. Rozvod a problematika domácího násilí

 • vymezení pojmu,
 • právní úprava proti DN v současné legislativě,
 • metoda SARA,
 • vliv traumatických zážitků na rozvoj dětského mozku a osobnosti,
 • projevy dětí postižených DN a perspektivy dětí vyrůstajících v rodinách postižených násilím,

5. Prevence traumatu u dětí

 • definice vzniku traumatu,
 • nejčastější příčiny traumatizace dětí,
 • symptomy traumatu dle věku,
 • první pomoc při traumatu,

6. Průvodce rozvodem pro rodiče

 • co potřebují vědět rodiče,
 • co potřebují vědět děti,
 • jednotlivé fáze zpracování ztráty,
 • možnosti emoční podpory při zpracování zármutku

7. Klinické využití kinetické kresby rodiny v kontextu rozvodové problematiky

 • screeningový dotazník kinetické kresby rodiny,
 • rozbor jednotlivých indikátorů,
 • indikátory ohrožení v dětské kresbě,
 • rozhovor nad kinetickou kresbou rodiny,
 • ukázky kazuistik,

8. Závěr

 • Shrnutí, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).