registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vodní zákon

Variabilní symbol: 1521068
Datum konání: 29.3.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: prom.práv. Jaroslava Nietscheová
 • Absolventka Právnické fkulty UK v Praze.
 • Od roku 1992 pracuje na Povodí Vltavy jako specialita na vodní právo.
 • Odbornou činnost vykonávala zejména jako člen výkladové komise Ministerstva zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva zemědělství a Ministertva životního prostředí, člen námitkové komise Ministerstva zemědělství, člen zkušební komise a lektor pro zvláštní odbornou způsobilost Institutu pro veřejnou správu Praha.
 • Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů. 
 • Je spoluautorkou řady publikací.
 • Zabývá se přednáškovou činností na odborných seminářích a konferencích.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti změn v legislativě související s vodním zákonem, který nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení dnem 1. 1. 2019

Program:

1. Aktuální legislativa v oblasti vod

 • Zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, prováděcí a související předpisy po novele. Výklad pojmů.
 • Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů.

2. Další předpisy k problematice vod
3. Vodní hospodářství a ochrana vod

 • základní povinnosti při nakládání s vodami
 • povolení k nakládání s vodami
 • odpadní vody a kanalizace
 • ochrana před povodňovými škodami
 • zásobování pitnou vodou

4. Plánování v oblasti vod

 • přechod od SVP k plánům oblastí povodí dle zákona o vodách

5. Principy a nástroje ochrany vod a na ni vázaných ekosystémů

 • informační nástroje v oblasti vod
 • ISVS - informační systém veřejné správy
 • HEIS - Hydroekologický informační systém

6. Organizační a institucionální uspořádání v oblasti vod v ČR

 • vodoprávní úřady
 • správy povodí
 • správa vodních toků

7. Závě, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).