registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak identifikovat oběť domácího násilí

Variabilní symbol: 1221081
Datum konání: 14.10.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Harmony Club Hotel
28. října 170, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Peter Oroszy
 • Od roku 1996 vede intenzivně různé kurzy, semináře a programy osobního růstu.
 • Konzultant v oblasti lidských zdrojů. Vytváří systémy interního vzdělávání s důrazem na rozvoj potenciálu klíčových zaměstnanců.
 • Expert v oblasti sociální práce zaměřené na sexuálně zneužívané a týrané děti (CAN). Této problematice se věnuje od roku 1993.
 • Terapeut (zejména v sociálních službách - problémový klient, klienti zasažení CAN). Podílel se na práci s oběťmi násilí - v rámci Intervenčního centra Havířov i v rámci poradny, kterou zakládal.
 • V rámci primární prevence realizoval programy primární prevence pro děti v ZŠ a také pro skupinu ohrožených dětí ve spolupráci s OSPOD. 
 • Supervizor (sociální služby a OSPOD).
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0586-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář reaguje na složitou situaci v kontextu sociálně patologického jevu, spojeného s prostředím rodiny. Domácí násilí prezentuje jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností ohrožení  všech aktérů emočního schématu rodiny zaujímají přední místo v náročnosti diagnostiky, intervence a prevence – primární, sekundární i terciální ve všech pomáhajících profesích, sociální oblast však v první linii. Jasným vymezením pojmů, ale též upozorněním na  mýty o domácím násilí jsou účastníci postupně uváděni do složité problematiky.  Charakteristické znaky a spouštěče patologického jevu, mnohdy  zastřeny právě děním v uzavřenosti rodiny, jsou prezentovány na pozadí kazuistik. Důraz je kladen na  vysvětlení kontextů chování jednotlivých aktérů – rizikový muž a riziková žena  v roli oběti i agresora. Pozornost je věnována specifické situaci, kdy dochází k páchání DM na mužích. Vysvětlením průběhu týrání (cyklus, mající specifické znaky a specifické časování) je upozorněno na komplikovanost intervenčních postupů a možností. Navazující část, věnovaná řešení DM je podpořena kazuisticky a širší diskusí, Balintonská skupina je navazující a rozšiřující praktickou část semináře.

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • zná základní terminologii související s problematikou domácího násilí;
 • dokáže rozlišit mýty a fakta o obětech domácího násilí;
 • zná dynamiky domácího násilí;
 • je seznámen s legislativní stránkou problematiky domácího násilí;
 • ví jaké existují varianty pomoci obětem DN;
 • prohloubí své schopnosti identifikovat oběti domácího násilí; 
Program:

1. Jak identifikovat oběť domácího násilí

 • Úvod do problematiky, vysvětlení domova ve smyslu emočního schématu, základ socializace člověka.
 • Specifické znaky, mýty o domácím násilí.

2. Charakteristické znaky domácího násilí

 • Spouštěče, příčiny a projevy.
 • Formy domácího násilí.

3. Aktéři domácího násilí

 • Rizikový muž a riziková žena ve smyslu možné oběti a agresora.
 • Osobní nastavení, individuální časová osa oběti a agresora.
 • Důsledky domácího násilí v transgenerační nastavenosti.
 • Kazuistiky.

4. Domácí násilí

 • cyklus týrání,řešení domácího násilí,
 • úskalí intervence,multidisciplinární intervenční spolupráce,
 • kazuistiky.

5. Balintonská skupina. Závěr.

 • Balintonská skupina.
 • Diskuse, závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).