registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Variabilní symbol: 1221086
Datum konání: 19.10.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Petra Juřátková
 • V současné době působí jako samostatná advokátka (mj. se zaměřením na správní a trestní právo).
 • V rámci lektorské činnost se zaměřuje na přestupkové právo, dopravní přestupky a správní právo.
 • Publikuje odborné články v časopisech a sbornících.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-214/2020 AK/VE-144/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Program si klade za cíl nejprve vymezit předpoklady odpovědnosti za přestupek, s akcentem na odchylky v objektivní odpovědnosti a odpovědnosti vázané na zavinění a na rozdíly v odpovědnosti mladistvého za přestupek. Dále si klade za cíl prohloubit znalosti jeho účastníků v oblasti jednotlivých skutkových podstat přestupků vymezených v zákoně č. 361/2000 Sb. Rozebrány budou zásadně všechny skutkové podstaty, na jejichž prokazování budou současně demonstrovány nejčastější problematické aspekty vedení přestupkového řízení.

Kurz se zaměří především na:

 • postup správního orgánu při řešení dopravních nehod (vymezení skutkových podstat, použití podkladů předložených jinými orgány/subjekty, postavení poškozeného a adhezní řízení),
 • skutkové podstaty související s podezřením na ovlivnění řidiče alkoholem a jinými návykovými látkami (způsob prokazování alkoholu či jiné návykové látky, rozbor aktuální judikatury, nejčastější námitky podezřelých a obstrukční/šikanózní praktiky),
 • měření rychlosti vozidel (způsob měření rychlosti vozidla, rozbor aktuální judikatury, nejčastější námitky podezřelých a obstrukční/šikanózní praktiky, recidiva – zákaz činnosti, bodový systém, ATP – objektivní odpovědnost provozovatele vozidla),
 • zdravotní způsobilost řidiče,
 • technické závady na vozidle (definice a způsob prokazování vážných závad a nebezpečných závad, které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí, vazba na zákon č. 56/2001 Sb.)

Navržený program reflektuje metodická doporučení a aktuální judikaturu správních soudů.
 

Program:

1. Úvod do přestupkového práva

• vymezení právní úpravy přestupkového řízení v systému práva
• zásada speciality a subsidiarity
• vztah zákona č. 250/2016 Sb. k jiným právním předpisům – zejména ke správnímu a trestnímu řádu a k zákonu č. 361/2000 Sb.
• předpoklady odpovědnosti za přestupek
• objektivní odpovědnost vs. zavinění (včetně problematiky prokazování zavinění)
 

2. Rozbor skutkových podstat podle zákona č. 361/2000 Sb.

 • dopravní nehoda (skutkové podstaty - vymezení a prokázání, kritéria rozlišení trestného činu a přestupku, práce s podklady, postavení poškozeného a pojišťoven v řízení o přestupku, adhezní řízení, pravidla pro ukládání trestů, bodový systém, řidič – cizinec)
 • ovlivnění řidiče alkoholem a jinými návykovými látkami (skutkové podstaty – vymezení a způsoby prokázání, kritéria rozlišení trestného činu a přestupku, nejčastější účelové/šikanózní praktiky podezřelých/obviněných a jejich zástupců)
 • měření rychlosti (skutkové podstaty – vymezení a způsoby prokázaní, typy měření, nejčastější námitky řidičů pohledem judikatury, objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, pravidla pro ukládání trestů a typy trestů, způsoby rozhodování o přestupku)
 • zdravotní způsobilost řidiče (skutkové podstaty – vymezení a způsoby prokázaní)
 • technické závady na vozidle (skutkové podstaty – vymezení a způsoby prokázaní, zákon č. 56/2001 Sb.)

 

3. Problematické procesní aspekty řešení přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb.

 • jaké podklady lze považovat za dostačující, dokazování, vedení řízení/společného řízení, pravidla pro ukládání trestů, rozhodnutí o vině/příkaz.

4. Rozbor judikatury nad rámec judikatury zařazené do předchozích bloků

 • odpovědnost mladistvého za přestupek.

5. Diskuse, závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).