registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Poruchy chování

Kurz akreditován i u MV ČR

Variabilní symbol: 1021110
Datum konání: 26.11.2021
Čas: 8:30 do 15:15
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0599-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí účastníků při řešení problematiky poruch chování.   V úvodní části kurzu se posluchači seznámí s aktuálními terminologickými pojmy vztahujícími se k dané problematice, s definičním vymezením,  klinickým obrazem těchto poruch v návaznosti na jednotlivá vývojová období a  kompetencemi jednotlivých odborníků podílejících se na diagnostice. Účastníci dále získají přehled o současných možnostech léčby a významu multioborové spolupráce při řešení těchto poruch. V závěrečné části kurzu se posluchači seznámí s efektivními výchovnými přístupy, založenými na aktuálních vědeckých poznatcích z oblasti neurověd, které ve významné míře přispívají ke kompenzaci dílčích oslabení a hrají zásadní roli ve stabilizaci psychického stavu dítěte.  

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu bude seznámen s problematikou poruch chování, bude rozumět aktuálním terminologickým pojmům, etiologii, bude se orientovat v klinickém obraze a v jednotlivých charakteristických projevech této poruchy.
Absolvent bude znát hlavní výchovné zásady a výukové postupy, které jsou stěžejní pro stabilizaci psychického stavu dítěte a přispívají ke kompenzaci dílčích oslabení, plynoucích z dané poruchy.
Absolvent bude schopen být spolupracujícím partnerem pro rodinu s dítětem s tou diagnózou. Bude schopen zákonným zástupcům pomoci s orientací v síti odborných poradenských zařízení a služeb, která se zabývají touto problematikou.
 

Program:

1. Vymezení pojmu poruchy chování, vyjasnění terminologických pojmů (ADHD,ADD, ODD, hyperkinetická porucha a starších terminologických pojmů LMD, MMD)

  • Účastníci se seznámí s aktuálními terminologickými pojmy vztahujícími se k dané problematice.
  • Budou seznámeni s kompetencemi jednotlivých odborníků, podílejících se na diagnostice „Specifických poruch chování“ (role Školských poradenských zařízení při diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb a poskytování podpůrných opatření ve výukovém procesu v návaznosti na novelizaci ŠZ,  role odborných lékařů v diagnostice a léčbě specifických poruch chování).

2. Etiologie a klinický obraz poruch chování

  • Účastníci se seznámí s charakteristickými kritérii poruch chování, s mechanismy, které se na vzniku poruchy podílí a s charakter. projevy dětí s touto poruchou v návaznosti na jednotlivé věková období.
  • Prostor bude věnován současným léčebným a výchovným přístupům, kterými lze cíleně ovlivňovat dílčí oslabení jednotlivých psychických funkcí a významu multioborové spolupráce při řešení této problematiky.

3. Postavení dítěte s poruchou chování v rodinném systému a ve škole

  • Účastníci se seznámí s problematikou „obtížné“ pozice dítěte s touto poruchou jak v rodinném systému, tak ve  skupině vrstevníků.
  • Seznámí se s funkčními a dysfunkčními výchov. styly, které výrazně ovlivňují míru obtíží.
  • Dále budou probrána konkrétní podpůrné opatření ve vzdělávání, která jsou nezbytná při individualizaci výuky dětí s touto poruchou.

4. Význam spolupráce rodičů a ostatních odborníků při výchově a dalším vzděláváním dítěte/dospívajícího s poruchou chování

  • Zde se účastníci seznámí s problematikou „modifikace“ příznaků poruchy v období dospívání a dospělosti, seznámí se s doporučeními, která mohou pomoci rodině při výběru dalšího vzdělávání dospívajícího a při volbě budoucího povolání.
  • Současně budou účastníci seznámeni s nabídkou poradenských služeb zabývajících se touto problematikou.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).