registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obecné a technické požadavky na výstavbu

Variabilní symbol: 1221101
Datum konání: 12.11.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jindřich Pater
 • Lektor je spoluzakladatel a místopředseda  České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Působí jako předseda zkušební komise.
 • Specializuje se na technologická zařízení staveb, techniku prostředí staveb, BOZP na staveništit.
 • Od roku 2010 je interní auditerem ISO 9001 a 14001
 • Přednáší zejména oblast právních předpisů v praxi výstavby a publikuje řadu publikací a pomůcek k výstavbě v rámci IC ČKAIT, FORUM atd. 
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavními cíli programu je  získat přehled právních předpisů zasahujících do výstavby, prodiskutovat stavební zákon a k němu vydané prováděcí předpisy z pohledu praxe, upozornit na požadavky výstavby, specifikovat požadavky na kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby, porovnat požadavky právních předpisů s aplikační praxi.

Program:

1. Registr právních předpisů pro výstavbu

 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novelizacích.
 • Prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu.
 • Vazba dalších předpisů se stavebním zákonem (energetický zákon, živnostenský zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky atd.).

2. Požadavky na stavby (§ 156, § 169 stavebního zákona)

 • Technické požadavky na stavební výrobky (zákon č. 22/1997 Sb.).
 • Technické požadavky na stavby (např. vyhláška č. 268/2009 Sb.).
 • Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.).

3. Požadavky na dokumentaci a projektovou dokumentaci staveb (vyhláška č. 499/2006 Sb.).
4. Požadavky na BOZP na staveništi (koordinátor BOZP, plán BOZP a oznámení na OIP).
5. Požadavky na kvalifikaci a vzájemné vazby rozhodujících účastníků výstavby (projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi).

 • Diskuze (účastníkům budou k dispozici podklady).

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).