registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí

Variabilní symbol: 0821087
Datum konání: 14.12.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program seznámí účastníky se zvláštními postupy při vedení správních řízení v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Běžné úkony orgánu SPOD jsou zde prezentovány pohledem správního řízení a účastníky seznámí s jednotlivými částmi správního řízení od teoretické části - právní úprava, základní zásady řízení a subjekty správního řízení, správním řízení o výchovných opatřeních podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rozhodování, přezkumné řízení až po praktickou část semináře, v které budou probrány případové studie a kazuistiky.

Cíle kurzu:

Účastníci kurzu, kteří poskytují sociálně-právní ochranu dětí( dále jen „SPOD“)mají vedle sociální práce právo a povinnost rozhodovat ve správním řízení o výchovných opatřeních, o udělení k pověření  k výkonu sociálně-právní ochrany fyzickým i právnickým osobám a také o zařazení žadatelů o pěstounskou péči a osvojení do evidence krajského úřadu. Rozhodují také o přestupcích, pokud o nich nerozhoduje přestupková komise. V některých případech výkonu SPOD postupují přiměřeně podle správního řádu. Situace, se kterými se orgány SPOD setkávají jsou velmi různorodé a stále se při aplikaci právních předpisů vyskytují v praxi otázky nad řešením situací, které zákon konkrétně neřeší. Zkušenosti a praktické poznatky, judikatura již jsou a je třeba je předávat, což je cílem kurzu. Pomocí aplikace právního předpisu na konkrétní případy si účastníci obohatí svoje znalosti. K tomu napomáhá také řešení případových studií.

Program:

Do programu budou zahrnuty informace k novele zákona o SPOD

 

1. Právní úprava

 • právní úprava
 • soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty sociálně-právní ochrany dětí
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jeho vztah k sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a jeho vztah k sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jeho vztah k právní úpravě o sociálně-právní ochraně dětí

2. Základní zásady řízení a subjekty správní řízení

 • správní řízení
 • základní zásady správního řízení
 • vztah právní úpravy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí  a ve správním řádu
 • základní principy správního řízení ve vztahu k činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

3. Správní řízení

 • správní řízení o výchovných opatřeních podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
 • princip dispoziční a princip oficiality
 • příprava věci, kontakt s účastníky, opatřování důkazů
 • projednání věci, nařízení a průběh ústního jednání
 • specifika řízení ve věcech  sociálně-právní ochrany dětí
 • rozhodnutí správního orgánu
 • náležitosti rozhodnutí
 • poučení o opravných prostředcích

4. Rozhodování

 • rozhodnutí správního orgánu 
 • rozhodnutí meritorní a procesní
 • náležitosti rozhodnutí
 • základní požadavky na formulaci výroku rozhodnutí
 • ústavní požadavky na odůvodnění rozhodnutí
 • poučení o opravných prostředcích
 • právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

 

5. Přezkumné řízení

 • Možnost přezkumu rozhodnutí - řádné a mimořádné opravné prostředky ve správním řádu - přezkum ve správním soudnictví podle zákona č. 150/2005 Sb., soudního řádu

6. Praktická část semináře

 1. Případové studie a kazuistiky o rozhodování orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve správním řízení.
 2. Otázky a odpovědi.
 3. Diskuze

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).