registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb

Variabilní symbol: 1022007
Datum konání: 21.1.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ondřej Pavelek, Ph.D.
 • Vystudoval Právnickou fakultu Teoretické právní vědy, doktorský studijní program, obor občanské právo na Masarykově univerzitě. obor právo a právní věda na téže univerzitě a Fakultu sociálních studií, obor evropská studia.
 • V roce 2018 složil odbornou justiční zkoušku.
 • Od roku 2018 působí jako asistent v Ústavu práva a humanitních věd na Mendelově univerzitě v Brně, vykonává vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost. Působil jako asistent soudce Krajského soudu v Brně a asistent soudce Nejvyššího soudu v Brně.
 • Je autorem řady publikací na téma náhrady újmy a účastní se organizace workshopů a konferencí.
Akreditace u MPSV ČR: A2021/0793-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastník semináře získá základní přehled o občanskoprávní odpovědnosti při poskytování sociálních a zdravotních služeb. Bude se orientovat v oblasti povinnosti k náhradě újmy, resp. v předpokladech náhrady újmy, včetně otázky prevenční povinnosti, limitace náhrady újmy, nutné obrany a krajní nouze, dále pak získá přehled o specifických případech náhrady újmy, zejména o odpovědnosti za újmu způsobenou tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání. Dále se pak bude orientovat ve způsobu a rozsahu náhrady, zejména pak v případě náhrady při újmě na přirozených právech člověka. Bude schopen rozeznat základní rizika a získá orientaci, co je a co není v jeho pravomoci a proč, na co si musí dát pozor, aby nezanedbal své pracovní povinnosti vůči klientovi. Výklad bude doplněn aktuální judikaturou (zejména Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva) a příklady z dané oblasti.

Program:

1. Úvod

 • Představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatury.

2. Základní pojmy

 • Protiprávnost, újma - majetková a nemajetková; příčinná souvislost.
 • Případy náhrady nemajetkové újmy ze zákona; krajní nouze; nutná obrana.

3. Funkce a účel náhrady újmy

 • Funkce náhrady újmy - sankční, kompenzační a preventivní; obecná prevenční povinnost při poskytování sociálních a zdravotních služeb.

4. Povinnost k náhradě újmy

 • Porušení dobrých mravů a porušení zákona; újma způsobená několika osobami; újma způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání; škoda na nemovité věci; škoda způsobená věcí; škoda na převzaté věci; škoda na odložené věci; škoda na vnesené věci.

5. Způsob a rozsah náhrady

 • Způsob a rozsah náhrady škody; snížení náhrady.

6. Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

 • Ochrana osobnosti člověka; nároky v případě zásahu do přirozených práv člověka; náhrada nemajetkové újmy na zdraví (bolestné, náhrada za ztížené společenského uplatnění) a způsob určení, včetně kritérií na straně škůdce a poškozeného.

7. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v souvislosti se zaměstnanci ve zdravotních a sociálních službách; náhrady újmy v občanském zákoníku a v zákoníku práce – srovnání. 

8. Závěrečná diskuse

 • Otázky a odpovědi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).