registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Korupce a protikorupční opatření

Variabilní symbol: 1222032
Datum konání: 11.3.2022 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Aksamit Office
Aksamitova 1071/1, 77900 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D.

JUDr. Jan Horník, Ph.D. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil v letech 2008–2010 jako interní doktorand katedry trestního práva. V únoru 2008 nastoupil na legislativně- právní oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (zejména výklad zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté působil od března 2009 jako vedoucí oddělení kontroly na témže odboru (kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). V letech 2006–2008 získal praktické zkušenosti s územní samosprávou jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru. Od října 2010 se věnuje problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014). Do dubna 2015 pracoval v Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády České republiky, se kterým nyní spolupracuje externě. Jeho současné stěžejní působiště je město Dobříš, kde působí jako tajemník městského úřadu. Je též odborným asistentem v Ústavu veřejného práva Paneurópské vysoké školy a v letech 2014–2015 působil jako akademický pracovník katedry trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze. Působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Podílel se na přípravě on-line „Slovníku nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě“ a v současné době je členem redakční rady tohoto slovníku. Je autorem publikací a článků jak z oblasti územní samosprávy, tak z oblasti boje s korupcí.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-120/202O AK/VE-77/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je, aby se úředníci orientovali v problematice projevů korupce, jejího postihu a možnostech boje s ní. Cílem tedy je primárně:

  • rozšířit vědomosti úředníků o korupci a možnostech boje s ní,
  • zvýšit informovanost úředníků, pokud jde o právní úpravu postihu korupce v ČR
  • získat povědomí o struktuře subjektů zabývajících se bojem s korupcí
Program:

1. Úvod do problematiky korupce a jejích projevů

  • Pojem a vymezení korupce, aspekty související s korupcí (klientelismus, nepotismus, střet zájmů, lobbing, dary atd.), měření korupce a její negativní dopady ve veřejné správě, které v konečném důsledku vedou k neefiktivnímu rozdělování veřejných prostředků, k deformaci v oblati veřejných zakázek, poskytování grantů a dotací (ovlivnění veřejné podpory, rozdnutí o udělení, hodnocení žádosti, výsledků kontrol) a nakládání s majetkem např. nevýhodně uzavřené smlouvy, manipulace a neefektivní správa majetku úřadů).

2. Postih korupce v trestním zákoníku

  • Úplatkářství, obstarávání věcí obecného zájmu, úřední osoba, úplatek - nabízení úplatku nebo žádost o úplatek za veřejný (správní výkon), další korupční trestné činy a trestné činy s korupcí související.

3. Postih korupce v dalších právních předpisech

  • Postih korupce v občanském zákoníku (např. nevýhodně uzavřené nájemní smlouvy, prodeje majetku), zákoníku práce, zákoně o úřednících územních samosprávných celků, zákoně o státní službě, zákoně o daních z příjmů, zákoně o veřejných zakázkách (např. nevýhodně zadaná či vyhodnocená výběrová řízení, přizpůsobení obsahu zakázky, změna plnění zakázky), zákoně o finanční kontrole (např. kontrolní činnost v omezeném rozsahu, ovlivnění výsledků kontrol).

4. Prevence korupce

  • Nástroje boje s korupcí (Vladní koncepce boje s korupcí, compliance programy, etické kodexy, korupční rizika, protikorupční strategie jednotlivých úřadů včetně definice opatření vedoucí k omezení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje korupčních jednání).

5. Případové studie, workshopy, diskuze

  • Případové studie, workshopym, diskuze - průběžně v rámci programu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).