registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
Variabilní symbol: 0819105
Datum konání: 1.11.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: E CENTRUM - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sociální pracovníci jsou vystaveni řadě zátěžových situací, které mohou z dlouhodobého hlediska narušovat jejich životní pohodu a také mít vliv na jejich zdravotní stav. Potkávají se s lidmi v těžkých životních situacích a musí se vyrovnávat s jejich bolestí a také s vlastní bezmocí, lítostí, případně pocity viny. Setkávají se také s lidmi, kteří jsou svou životní situací frustrovaní a svou zlobu si vylévají na sociálním pracovníkovi. Práce sociálních pracovníků je tak často o tišení negativních emocí klientů a pozitivní emoční podpoře, motivačním působení. Stejnou podporu však od klientů, ani pracovního či rodinného okolí,  nedostanou ve stejné míře zpátky. Následkem "rozdávání se" mohou být syndrom vyhoření, deprese či různé zdravotní potíže.

 

Cíle kurzu:

 Cílem tohoto vzdělávacího programu je uvedení sociálních pracovníků do problematiky psychosomatického uvažování o zdraví a nemoci, a posílit tak jejich uvědomění si vlivu psychického naladění na zdravotní stav a motivovat je k proaktivitě v oblasti prožívání. Účastníci tohoto školení získají nové informace o negativním myšlení, jeho příčinách a o technikách vypořádávání se s vybranými negativními emocemi. Dále získají vhled do problematiky životního optimismu a pozitivního myšlení, které se považují za proaktivní, naučené, nikoliv nám dané, vrozené. Seznámí se také orientačně se základními principy vybraných psychoterapeutických přístupů a některých metod alternativní medicíny

Program:

1. Úvodní modul

 • Představení lektora a účastníků,
 • očekávání a potřeby účastníků versus cíle kurzu. 

2. Vztah mysli, emocí a těla

 • Tzv. trojí mozek - vztah mysli a emocí, vztah emocí a těla; různé zdroje negativity u člověka. 
 • Psychohygienické, psychoterapeutické a alternativní přístupy k odstranění vnitřní disharmonie.

3. Myšlení: negativní a pozitivní

 • Naučený životní optimismus - metoda ABCDE;
 • typy a techniky pozitivního myšlení;
 • jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny;
 • odpuštění, využití odpuštění v alternativní medicíně.

4. Psychosomatika

 • Postavení psychosomatiky v rámci zdravotnictví a vědy;
 • bio-psycho-sociální souvislosti zdravotnických obtíží;
 • nemoci srdce;
 • problémy v oblasti zažívání;
 • rakovina;
 • pacienti bez diagnozy, duševní poruchy.

5. Nemoc jako symbol - MUDr. Rüdiger Dahlke, lékař a průkopník psychosomatické medicíny

 • Nemoc jako symbol;
 • skutečné příčiny nemocí;
 • hubnutí začíná v hlavě.

6. Vybrané alternativní techniky s možným vlivem na zdraví - popis a stručné vysvětlení

 • celostní medicína;
 • zdravá životospráva jako naslouchání svému tělu;
 • focusing;
 • etikoterapie;
 • Bachovy esence,
 • kineziologie,
 • reiki,
 • mandaly.

7. Závěrečný modul

 • vyhodnocení vzdělávání,
 • otázky a krátká diskuze,
 • evaluace.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 0819105 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).