registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)
Variabilní symbol: 1519102
Datum konání: 15.10.2019
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Bc. Veronika Čtvrtlíková
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0707-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky s tím, jaká je role veřejného opatrovníka, který byl do této funkce jmenován soudem. Jaké jsou kompetence a povinnosti veřejného opatrovníka. Účastník najde odpovědi na otázky jaká je hranice mezi výkonem funkce veřejného opatrovnictví a sociální prací. Bude seznámen s otázkou zasahování do života opatrovance versus ponechání autonomie osoby s omezenou svéprávností a získá přehled o aktuálních právních předpisech, které se vztahují k dané problematice, a po absolvování kurzu bude schopen tyto vědomosti aplikovat do své praxe na konkrétní případy s opatrovancem. Posluchač bude také seznámen s kritickými body ve výkonu funkce veřejného opatrovníka,  s otázkami se kterými se veřejní opatrovníci setkávají ve své každodenní praxe.

Cíle kurzu:

Účastníci kurzu získají ucelený přehled o problematice procesu omezování svéprávnosti, jmenování opatrovníka, samotném výkonu opatrovnické funkce a kvalitní orientaci v legislativních podmínkách opatrovnictví, dále získají přehled o praktických činnostech vyplývajících z výkonu opatrovnictví a komunikaci s opatrovancem.

Program:

1. Úvod
2. Základní terminologie

Duševní onemocnění

 • jednotlivé druhy zdravotních handicapů.   

Svéprávnost, právní jednání

 • důvody vedoucí k podnětům a návrhům na úpravu svéprávnosti, 
 • omezení ve svéprávnosti.

Soudní jednání

 • důkazní prostředky,
 • vyšetření poměrů posuzované osoby,
 • ustanovení soudního znalce z oboru psychiatrie k vypracování znaleckého posudku,
 • ustanovení právního zástupce pro toto řízení,
 • rozsudek.                           

3. Jmenování opatrovníka - právnická osoba, fyzická osoba
4. Povinnosti opatrovníka

 • Spolupráce opatrovníka s opatrovatelem,správa finančních prostředků a nemovitého majetku,zajištění finančních prostředků (/PID, sociální dávky + příspěvek na péči, atd.),uzavírání smluv o poskytování služeb (pečovatelské služby, podporované bydlení, CHKB, CHB, pracovní smlouvy, hospodaření s majetkem, smlouvy, dědická řízení, soudní jednání). 
 • Žaloby (manželství, volební právo, zaměstnanecký poměr apod.), zdravotní stav opatrovance, hospitalizace, podání žádosti do zařízení sociálních služeb, předkládání zpráv a vyúčtování z hospodaření za opatrovance soudu.

5. Závěr - závěrečné vyhodnocení, zpětné vazby


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 1519102 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).