registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Variabilní symbol: 0820513
Datum konání: 14.9.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: JUDr. Lenka Westphalová, PhD.
 • Vědecká a pedagogická činnost, výuka rodinného práva, část výuky se specializuje na určování a popírání rodičovství.
 • Pro VCVS ČR vede kurzy pro pracovníky SPOD.
 • Působí jako odborný pracovník Justiční akademie Kroměříž, kde vede odborné přednášky. 
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Místo konání: - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

K základním zásadám soukromého práva patří ochrana slabší strany. Tou jsou v rodinném právu zejména děti. Vzhledem ke své závislosti na pečujících osobách nezletilé plně nesvéprávné dítě požívá ochrany nejen z hlediska soukromého rodinného práva, ale i z hlediska veřejnoprávní sociálně-právní ochrany. Jako hlavní princip vystupuje nejlepší zájem dítěte, který se současně uplatní jako výkladové a aplikační pravidlo jak pro soudy, tak pro OSPOD. Pro zásahy státu do rodinného života je důležitá míra, s jakou stát (soud) svým rozhodnutím zasáhne do života dítěte. Má-li dítě dva zcela svéprávné rodiče s plně zachovanými rodičovskými kompetencemi, soud by měl svým rozhodnutím do rodinného života dítěte a rodičů zasáhnout co možná nejméně. O těchto situacích, například v řízeních týkajících se péče o nezletilé dítě, jeho výživy, styku s ním, rodičovské odpovědnosti a ve věcech pro nezletilého významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout, bude pojednávat tento seminář. Hlavní náplní bude na jedné straně pohled na zjišťování, prokazování a uplatnění nejlepšího zájmu dítěte v soudním řízení a při práci kolizního opatrovníka zejména v rámci aktuální judikatury, na druhé straně možnosti a nástroje hmotného a procesního rodinného práva, které mohou profese pomáhající v těchto případech použít tak, aby zásahy do rodinného života rodiny byly co nejmenší a co v největší míře zajistili uplatnění nejlepšího zájmu dítěte.

 

Cíle kurzu:

Absolventi programu se budou orientovat v aktuální legislativě a judikatuře v oblasti soukromého rodinného práva, které jsou potřebné pro kompetence pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména v oblasti týkající se péče o nezletilé dítě, zjišťování nejlepšího zájmu dítěte a rodičovské odpovědnosti. Kromě toho získají znalosti o možnostech nástrojů hmotného a procesního rodinného práva, které mohou uplatnit ve své profesi.

 

 

Program:

1.Rodinný život

 • Judikatura Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k pozitivním závazkům státu pro zásah do rodinného života.

2. Nejlepší zájem dítěte, jeho zjišťování a možné důkazní prostředky k jeho prokázání

 • Judikatura ESLP a Ústavního soudu ČR (ÚS ČR), participační práva dítěte.

3. Rodičovská odpovědnost, rodičovské konflikty, nástroje jejich řešení

 • Zákonná úprava, judikatura ESLP a ÚS ČR.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 0820513 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 1 pracovní den před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).