registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Variabilní symbol: 1220082
Datum konání: 7.1.2021
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na kontakt s lidmi s duševním onemocněním. Postupně budou popsány jednotlivé kategorie duševních poruch, jejich projevy a rozlišení jejich závažnosti. U každé kategorie onemocnění bude věnována pozornost dovednostem v komunikaci a zacházení s lidmi takto nemocnými, jejich motivaci ke spoluráci a možnostem podpory těchto klientů ze strany sociálního pracovníka

 

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí se základními kategoriemi duševních poruch, naučí se rozlišovat v jejich projevech a závažnosti. Seznámí se s vhodným přístupem v komunikaci, motivaci a podpoře klientů s různými druhy duševních onemocnění. Budou poučeni v oblasti zacházení s klientem v aktuním stavu, kompenzovaném stavu, s jednání s agresivním klientem. Celkově se zvýší jejich kompetence v jednání s lidmi s duševními potížemi.

 

Program:

1. Úvod, zahájení semináře

 • představení lektora a účastníků,
 • vyjasnění cílů kurzu a očekávání účastníků od kurzu,

2. Úvod do pravidel komunikace, práce s agresí

 • Obecný úvod do problematiky komunikace s duševně nemocným člověkem, edukace o vhodném přístupu k akresivnímu klientovi.

3. Rozdělení duševních poruch

 • Poučení o základním rozdělení duševních poruch dle mezinárodní klasifikace nemoci, vysvětlení základní symptomatologie.

4. Demence organické poruchy

 • Seznámení s problematikou organických poruch (druhy demencí, organický psychosyndrom), komunikace s klienty s demencí, také edukace o projevech, léčbě.

5. Poruchy způsobené návykovými látkami

 • Přiblížení problematiky závislostí (alkoholové a drogové závislosti), možnosti komunikace a podpory závislých a problematických užívajících.

6. Schizofrenie a další psychózy

 • Seznámení s problematikou schizofrenie a psychóz, příčiny, projevy, vývoj, případné ohrožení, léčba, komunikace s klienty s psychózou.

 

 

7. Deprese, mánie (poruchy nálady)

 • Poučení o jednotce poruch nálad, edukace o projevech, léčbě, zacházení a komunikaci s takovým klientem

8. Neurózy a další úzkostné poruchy

 • Seznámení s fobiemi, panickými atakami, obsedantně-kompultivní poruchou, stresovými poruchami, komunikace s těmito klienta, s projevy, léčbou těchto potíží.

9. Poruchy osobnosti (dříve psychopatie)

 • Rozdělení poruch osobnosti a komunikace s klienty jednotlivých typů těchto poruch.

10. Kazauistiky, uzavření kurzu.

 • Kazuistiky, diskuse, závěrečné dotazy účastníků kurzu ze své praxe.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 1220082 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).