registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Násilí v rodinách a co s ním
Variabilní symbol: 1220098
Datum konání: 24.11.2020
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Lenka Průšová, PhD.

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0252-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1820,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Násilí v rodinách, jako velmi složitý fenomén v současné postmoderní době, je v zorném poli pozornosti všech pomáhajících profesí s cílem preventivním,  s cílem účinné intervence a následně i monitorující a podporující jednotlivé aktéry tohoto sociálně patologického jevu v prostředí rodiny. Specifikace násilí a následné souvztažnosti vycházejí z trestního zákona, ve kterém byl poprvé v roce 2004 zapracován pojem „týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě nebo osoby blízké“ v samém úvodu otevírá účastníkům možnost přes vysvětlení fungování rodiny jako emočního schematu porozumět v širších souvislostech složitostem, které tento jev generují a následně provází. Seminář směřuje k objasnění základních pojmů, týkajícíci se domácího násilí, odehrávajícího se mezi osobami blízkými, které spolu sdílejí domov, společné území-tzv. emoční schema rodiny. Pozornost je směřována k vysvětlení postavení jednotlivých aktérů tohoto nežádoucího jevu v rodině, jednotlivé  formy násilí jsou vysvětleny na pozadí kazuistik, které podporují  maximální pochopení přednesené teorie a dovolují účastníkům uchopit daný problém v praktických souvislostech.

 

Cíle kurzu:

Účastník se seznámí s oblastí teoretických znalostí a metodologicky ukotvených souvislostí v problematice násilí. Objasní se jednotlivé aktéry a role tohoto nežádoucího sociálně patologického jevu v prostředí rodiny. Bude upozorněn na nebezpečí skrytosti a sožitost včasné diagnostiky. Objasní se následky domácího násilí u všech členů emočního rodinného systému, zatíženého tímto fenoménem a získá návod k včasnému objasnění, ale také k účinné intervenci pomáhajících profesí a prevenci. Účastní se orientuje v multidisciplinární intervenci a bude upozorněn na úskalí a nutnost zachování přesného postupu intervenčního na všech úrovních pomoci v návaznosti na současnou legislativu.

Program:

1. Úvod do problematiky

 • Seznámení s tématem v širších souvislostech.

2. Rodina v širších souvislostech

 • emoční schema rodiny, postavení jednotlivých členů,
 • rizikové faktory,
 • děti, rodiče prarodiče,
 • vztahy biologické, nebiologické,

3. Násilí

 • definice pojmu,
 • charakteristické znaky,
 • spouštěče,
 • projevy,
 • specifické znaky domácího násílí,
 • důsledky domácího násilí,
 • cyklus týrání,

4. Ženy a muži jako oběť domácího násilí

 • formy násilí na ženách, mužích, dětech a seniorech,
 • intervenční možnosti.

5. Specifika dopadu domácího násilí a prevence

 • specifika dopadu násilí na děti v transgeneračních souvislostech,
 • řešení problému domácího násilí v multidisciplinárním kontextu,
 • prevence domácího násilí,
 • primární, sekundární, terciální.

6. Co domácí násilí není

 • Kdy se nejedná o domácí násilí.
 • Kazuistiky.

7. Balintovská skupina

 • Balintovská skupina na zadané téma, vycházející z potřeb výukové skupiny.

8. Závěr

 • Odpovědi na dotazy, diskuse.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 1220098 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).