registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Nový občanský zákoník (NOZ) a obce - podnikání, povolování staveb a majetková práva.
Variabilní symbol: 0320 717
Datum konání: 3.12.2020 - 4.12.2020
Čas: 9:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-79/2018 AK/VE-47/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Místo konání: Plzeň - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava provedená v novém občanském zákoníku i v zákoně o obchodních korporacích (ZOK) promítá do činnosti obecních úřadů a obcí především v oblasti regulace živnostenského podnikání, stavebních úřadů a odborů správy majetku a jaký vliv má NOZ, ZOK a změny obsažené v novele zákona o obcích provedené úpravou zák. č. 106/2006 Sb., na dispozice s majetkem obcí.

Program:

1. den Obecný úvod, vztah NOZ, ZOK a předpisů živnostenského práva, obsah úpravy v ZOK

1.Objasnění rozdílů mezi právem veřejným a soukromým a vzájemného vztahu mezi nimi
2. Základní důvody a východiska rekodifikace soukromého práva provedené v ČR v l. 2012 a 2013
3. Vztah občanského zákoníku a živnostenského zákona
4. Právnické osoby, právnické osoby veřejného práva, způsoby jejich vzniku
5. Veřejné rejstříky právnických osob
6. Veřejné rejstříky právnických osob dle zák. č. 304/2013 Sb., vztah veřejného rejstříku k činnosti živnostenských úřadů
7. Ustavení a vznik právnické osoby
8. Sídlo, obchodní firma
9. Orgány právnické osoby, jednání za právnickou osobu, řešení absence členů statutárního orgánu
10. Zrušení právnické osoby, likvidace právnické osoby
11. Přeměny právnických osob
12. Korporace
13. Spolek
14. Ostatní právnické osoby s úpravou obsaženou v občanském zákoníku
15. Spotřebitel, podnikatel definice dle OZ
16. Zastoupení, prokura, opatrovnictví právnické osoby
17. Jmění a majetek
18. Zvláštní ochrana spotřebitele, práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost
20. Typy právních forem obchodních korporací
21. Způsob založení a vzniku jednotlivých korporací
22. Jednání za právnickou osobu před a po jejím založení, při likvidaci
23. Orgány obchodní korporace
24. Neplatnost a zdánlivé právní jednání orgánů korporace
25. Pravidlo bussines judgement rules
26. Povinnosti dobrého hospodáře členů orgánu obchodních korporací
27. Postup wrongfull trading (ručení členů orgánů při úpadku)
28. Ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě
29. Řešení sporů uvnitř obchodních korporací, společnické a akcionářské žaloby, žaloby na neplatnost usnesení valné hromady
30. Jednotlivé typy korporací upravené v ZOK (komanditní spol, v.o.s., spol. s r.o., a.s., družstvo)
31. Druhy obchodních podílů a akcií
32. Vnitřní systém struktury a.s. (monistický dualistický)
33. Zákaz konkurence
34. Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo
35. Přechodná ustanovení ZOK, opt-in
36. Insolvenční řízení.
 

2. den Vztah NOZ a předpisů stavebního práva, vliv NOZ a novely zákona o obcích č. 106/2016 Sb. na majetkové dispozice obcí

1. Základní rozdíly v úpravě jednotlivých institutů soukromého práv v NOZ oproti stávající úpravě:
- rozdíly v pojetí věci
- věc hmotná a nehmotná
- inženýrské sítě a komunikace – vliv na stavební řízení
- návrat superficiální zásady do NOZ
- změny v pojetí neplatnosti právního jednání
- nové právní instituty při nakládání s majetkem obcí i obecně (pacht, výprosa, právo stavby, služebnosti, reálná břemena, přídatné spoluvlastnictví, přestavek, rozhrady)
2. Úprava sousedských vztahů v NOZ
3. Výhrady spojené s převodem vlastnictví k nemovité věci jako nehmotná věcná práva
4. Spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek, procesní vztah těchto procesních společenství ke správnímu řízení a k jeho průběhu
5. Zástavní právo
6. Změny v katastru nemovitostí
7. Kdy není stavební úřad oprávněn řešit námitku účastníka.
8. Prokázání práva provést stavbu dle stavebního zákona titulem dle NOZ
9. Svéprávnost, omezení svéprávnosti, nápomoc při rozhodování, předběžné prohlášení
10. Opatrovnictví dle NOZ, opatrovnictví procesní, vztah ke správnímu řízení
11. Jednání za právnické osoby
12. Zastoupení fyzických i právnických osob v řízení rozdíly v právu soukromém a veřejném.
13. Kompetenční konflikty mezi stavebními úřady a soudy, způsob řešení
14. Předběžná opatření dle o.s.ř., dle stavebního zákona a správního řádu
15. Hlavní změny v pravidlech pro nakládání s obecním majetkem provedené novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., rozbor obsahu Metodiky MV 7.2. a aktuálních stanovisek MV ČR k nakládání s majetkem obcí + související judikatury NS.
 


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          
1) 1)
2) 2)

          
          
          


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100 (POZOR ZMĚNA ÚČTU), var.symbol 0320 717 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence. Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákonný nárok na osvobození od DPH a cena kurzu se zvyšuje o DPH 21%.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).