registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Poruchy chování
Variabilní symbol: 0821036
Datum konání: 5.10.2021
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: A2019/0599-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí účastníků při řešení problematiky poruch chování.   V úvodní části kurzu se posluchači seznámí s aktuálními terminologickými pojmy vztahujícími se k dané problematice, s definičním vymezením,  klinickým obrazem těchto poruch v návaznosti na jednotlivá vývojová období a  kompetencemi jednotlivých odborníků podílejících se na diagnostice. Účastníci dále získají přehled o současných možnostech léčby a významu multioborové spolupráce při řešení těchto poruch. V závěrečné části kurzu se posluchači seznámí s efektivními výchovnými přístupy, založenými na aktuálních vědeckých poznatcích z oblasti neurověd, které ve významné míře přispívají ke kompenzaci dílčích oslabení a hrají zásadní roli ve stabilizaci psychického stavu dítěte.  

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu bude seznámen s problematikou poruch chování, bude rozumět aktuálním terminologickým pojmům, etiologii, bude se orientovat v klinickém obraze a v jednotlivých charakteristických projevech této poruchy.
Absolvent bude znát hlavní výchovné zásady a výukové postupy, které jsou stěžejní pro stabilizaci psychického stavu dítěte a přispívají ke kompenzaci dílčích oslabení, plynoucích z dané poruchy.
Absolvent bude schopen být spolupracujícím partnerem pro rodinu s dítětem s tou diagnózou. Bude schopen zákonným zástupcům pomoci s orientací v síti odborných poradenských zařízení a služeb, která se zabývají touto problematikou.
 

Program:

1. Vymezení pojmu poruchy chování, vyjasnění terminologických pojmů (ADHD,ADD, ODD, hyperkinetická porucha a starších terminologických pojmů LMD, MMD)

 • Účastníci se seznámí s aktuálními terminologickými pojmy vztahujícími se k dané problematice.
 • Budou seznámeni s kompetencemi jednotlivých odborníků, podílejících se na diagnostice „Specifických poruch chování“ (role Školských poradenských zařízení při diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb a poskytování podpůrných opatření ve výukovém procesu v návaznosti na novelizaci ŠZ,  role odborných lékařů v diagnostice a léčbě specifických poruch chování).

 

2. Etiologie a klinický obraz poruch chování

 • Účastníci se seznámí s charakteristickými kritérii poruch chování, s mechanismy, které se na vzniku poruchy podílí a s charakter. projevy dětí s touto poruchou v návaznosti na jednotlivé věková období.
 • Prostor bude věnován současným léčebným a výchovným přístupům, kterými lze cíleně ovlivňovat dílčí oslabení jednotlivých psychických funkcí a významu multioborové spolupráce při řešení této problematiky.

 

3. Postavení dítěte s poruchou chování v rodinném systému a ve škole

 • Účastníci se seznámí s problematikou „obtížné“ pozice dítěte s touto poruchou jak v rodinném systému, tak ve  skupině vrstevníků.
 • Seznámí se s funkčními a dysfunkčními výchov. styly, které výrazně ovlivňují míru obtíží.
 • Dále budou probrána konkrétní podpůrné opatření ve vzdělávání, která jsou nezbytná při individualizaci výuky dětí s touto poruchou.

 

4. Význam spolupráce rodičů a ostatních odborníků při výchově a dalším vzděláváním dítěte/dospívajícího s poruchou chování

 • Zde se účastníci seznámí s problematikou „modifikace“ příznaků poruchy v období dospívání a dospělosti, seznámí se s doporučeními, která mohou pomoci rodině při výběru dalšího vzdělávání dospívajícího a při volbě budoucího povolání.
 • Současně budou účastníci seznámeni s nabídkou poradenských služeb zabývajících se touto problematikou.

 

 


Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 0821036 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).